Dia­be­tes ver­pleeg­kun­di­ge

  • Locatie: VTT
  • Datum sluiting: 24-01-2018

Voor het Ver­pleeg Tech­nisch Team zijn wij op zoek naar een

Dia­be­tes ver­pleeg­kun­di­ge

8 uur ge­mid­deld per week

Wat je func­tie in­houdt
Je ver­richt ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen bij cli­ën­ten bin­nen het ge­he­le werk­ge­bied van Land van Hor­ne. Je on­der­steunt op ver­zoek van de spe­ci­a­list ou­der­ge­nees­kun­de bij het dia­gnos­ti­ce­ren en stelt de ver­pleeg­kun­di­ge in­ter­ven­tie vast. Daar­naast geef je op ba­sis van je spe­ci­fie­ke des­kun­dig­heid ad­vies, in­struc­tie en voor­lich­ting in de clus­ters en aan cli­ën­ten. Je ver­zorgt en be­ge­leidt cli­ën­ten aan de hand van het (in­te­gra­le) in­di­vi­du­e­le zorg- en be­han­del­plan con­form daar­voor gel­den­de pro­to­col­len. Je le­vert een bij­dra­ge aan de des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring van on­ze ver­zor­gen­den en ver­pleeg­kun­di­gen en par­ti­ci­peert in de ont­wik­ke­ling van ver­pleeg­kun­di­ge za­ken/in­no­va­tie.

Wat wij vra­gen
Je bent in het be­zit van een di­plo­ma HBO-V of ver­pleeg­kun­de ni­veau 4 aan­ge­vuld met het di­plo­ma dia­be­tes ver­pleeg­kun­di­ge. Bij voor­keur met voor­schrijf­be­voegd­heid. En­ke­le ja­ren er­va­ring in de thuis­zorg en V&V is een pré. Je kunt een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van zorg­vra­gen en kunt de ver­eis­te des­kun­dig­heid be­oor­de­len. Je treedt con­se­quent en ac­cu­raat op, han­delt met in­acht­ne­ming van de des­kun­dig­heid van de me­de­wer­kers bin­nen de werk­een­heid en kunt pro­bleem­op­los­send han­de­len. In het be­zit van rij­be­wijs en au­to is een ver­eis­te.

Wat wij je bie­den
Wij bie­den je een in­te­res­san­te func­tie met di­ver­se uit­da­gin­gen voor een pro­fes­si­o­ne­le ver­pleeg­kun­di­ge. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den. De ar­beids­duur be­draagt 8 uur ge­mid­deld per week en de werk­tij­den wor­den in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris en ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je op dins­dag, don­der­dag en vrij­dag te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met Ma­rie-Jo­sé Dir­ven, team­lei­der, via T. 06 51 61 66 95.

 

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dienst­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.

Het Ver­pleeg­tech­nisch Team is een team ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­pleeg­kun­di­gen, ge­pos­ti­o­neerd bij de thuis­zorg maar werk­zaam voor zo­wel in­tra­mu­raal als thuis­zorg bin­nen het ge­he­le werk­ge­bied van de Stich­ting.