Vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne

Van onschatbare waarde voor ouderen u00e9n voor onze organisatie

Vrij­wil­li­gers zijn van on­schat­ba­re waar­de voor ou­de­ren én voor on­ze or­ga­ni­sa­tie. Zij ge­ven de zorg kleur. Het bren­gen van een be­zoek­je, jouw aan­dacht, het sa­men on­der­ne­men van ac­ti­vi­tei­ten dra­gen er­aan bij dat cli­ën­ten zich pret­tig voe­len.

Wat krijg je er­voor te­rug?

  • Door het ver­rich­ten van vrij­wil­li­gers­werk ben je zin­vol be­zig.
  • Maar het is bij­voor­beeld ook een ma­nier om nieu­we men­sen te ont­moe­ten en con­tac­ten te leg­gen.
  • Te­vens is het een ma­nier om jouw ta­len­ten in te zet­ten voor een an­der.
  • Het ver­rich­ten van vrij­wil­li­gers­werk le­vert werk­zoe­ken­den bruik­ba­re er­va­ring op voor een toe­kom­sti­ge baan.

Kie­zen voor vrij­wil­li­gers­werk is een he­le be­wus­te keu­ze. Voor het ver­rich­ten van vrij­wil­li­gers­werk zijn al­ler­lei mo­tie­ven mo­ge­lijk. Het is ook nog eens heel dank­baar en be­te­ke­nis­vol werk.

In­te­res­san­te voor­waar­den

Ie­de­re vrij­wil­li­ger krijgt een over­een­komst met Land van Hor­ne. Wij bie­den je on­der an­de­re be­ge­lei­ding, scho­ling, reis­kos­ten­ver­goe­ding, the­ma­bij­een­kom­sten, at­ten­ties zo­als een kerst­pak­ket en ook kun je ge­bruik ma­ken van col­lec­ti­vi­teits­kor­ting op be­paal­de zorg­ver­ze­ke­rin­gen.

> Be­kijk een aan­tal voor­beel­den van vrij­wil­li­ger­sta­ken

Vrijwilligers helpen bij het tuinieren

Het verhaal van

Jan van Riet, vrijwilliger geeft schilderlessen
Jan van Riet

"Mijn uit­gangs­pun­ten wa­ren: Het moet aan­slui­ten bij mijn hob­by en ik moet er ook be­ter van wor­den," opent Jan van Riet. Jan geeft en be­ge­leidt al vijf jaar cli­ën­ten tij­dens schil­der­ses­sies op di­ver­se lo­ca­ties bij Land van Hor­ne, zo­als Zuy­der­borgh, Hus­ho­ven en Ver­vers­hof.

Lees meer...