Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Niet alleen zorgfuncties
Uitstekende voorwaarden
Vertel ons jouw wensen!

Het draait al­le­maal om goe­de zorg bij Land van Hor­ne. Wij bie­den de­ze zorg in de ge­meen­ten So­me­ren, Cra­nen­don­ck, Weert, Ne­der­weert en Leu­dal; of dat par­ti­cu­lie­re thuis­zorg is, tij­de­lij­ke zorg en be­han­de­ling in een re­va­li­da­tie­cen­trum of lang­du­rig in een van on­ze zorg­cen­tra. Daar­om vind je op de­ze si­te veel va­ca­tu­res die zorg­ge­re­la­teerd zijn. Maar rond­om de veel­heid aan zorg­func­ties zit nog een he­le or­ga­ni­sa­tie die on­der­steu­ning biedt, in wel­ke vorm dan ook. Van re­cep­tie, ad­mi­ni­stra­tie, fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie, lo­gis­tiek, in­koop, tex­tiel­ver­zor­ging, cli­ën­ten­ad­vies en -be­ge­lei­ding, fa­ci­li­tai­re dien­sten, voe­ding, ICT, com­mu­ni­ca­tie en be­leid, en dan heb­ben we nog niet al­les be­noemd. Ook daar heb­ben we wel eens een leu­ke va­ca­tu­re! Het loont dus de moei­te om re­gel­ma­tig ons aan­bod van va­ca­tu­res te be­kij­ken.

Lees meer

Wij doen ons best om een goe­de werk­ge­ver te zijn. Als je bij Land van Hor­ne werkt, kun je dan ook re­ke­nen op een fij­ne werk­om­ge­ving en goe­de ar­beids­voor­waar­den. Wij heb­ben de CAO Ver­ple­ging, Ver­zor­ging en Thuis­zorg (VTT). Daar­mee zijn je sa­la­ris, je ver­lof en pen­si­oen­op­bouw, om maar een paar za­ken te noe­men, goed ge­re­geld.

We han­te­ren flexi­be­le werk­tij­den en bie­den een fij­ne om­ge­ving om in te wer­ken. Daar­naast ma­ken on­ze me­de­wer­kers ge­bruik van al­ler­lei gun­sti­ge (be­las­ting)re­ge­lin­gen.

Lees meer

Land van Hor­ne kent ve­le con­tract­vor­men. Dat kan - af­han­ke­lijk van de func­tie - part­ti­me of full­ti­me zijn, een vas­te baan of tij­de­lijk. Het aan­tal uren per week kan sterk va­rie­ren. Als jij aan­geeft wel­ke wen­sen jij hebt, dan kij­ken wij naar de mo­ge­lijk­he­den. 

Zoek je pas­send werk in de zorg? Wij heb­ben vast leu­ke func­ties voor jou en ook een op­lei­ding vol­gen ter­wijl je werkt is in een aan­tal ge­val­len mo­ge­lijk.

Lees meer

Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer.

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

 • medewerker opleidingsbureau (HRM) (HRM | Weert)

  32-36 uur ge­mid­deld per week Lees meer...

 • Verzorgende IG (Thuiszorg gemeente Leudal | Heythuysen en Hunsel)

  18-32 uur ge­mid­deld per week - voor­keur voor nacht- of avond­dien­sten is ze­ker be­spreek­baar. Lees meer...

 • Het verhaal van

  Eric van Boekel
  Eric van Boe­kel Leer­ling Ver­zor­gen­de IG Op­lei­din­gen

  Een ge­bro­ken voet die leidt tot een car­ri­è­res­witch. On­waar­schijn­lijk? Nou nee! Eric van Boe­kel was bij­na der­tig jaar vracht­wa­gen­chauf­feur. Nu is hij weer te­rug in de school­ban­ken. Hij volgt een op­lei­ding tot Ver­zor­gen­de IG bij Land van Hor­ne. 'T­ja, ik ben blijk­baar een zorg­zaam ty­pe'.

  Lees meer