Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Solliciteren à la carte
Niet alleen zorgfuncties
Zorgplein Land van Horne

Bij ons kun je op een groot aan­tal func­ties à la car­te sol­li­ci­te­ren. Hoe gaat dit in zijn werk? Je vindt op on­ze web­si­te een baan die je aan­spreekt. Je sol­li­ci­teert op de­ze func­tie. Je krijgt dan een keu­ze­me­nu. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan. We heb­ben meer­de­re mo­ge­lijk­he­den op meer­de­re plek­ken. Ons werk­veld: Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren.  Check hier ons stap­pen­plan à la car­te-sol­li­ci­te­ren.

Lees meer...

Het draait al­le­maal om goe­de zorg bij Land van Hor­ne. Wij bie­den de­ze zorg in de ge­meen­ten So­me­ren, Cra­nen­don­ck, Weert, Ne­der­weert en Leu­dal; of dat par­ti­cu­lie­re thuis­zorg is, tij­de­lij­ke zorg en be­han­de­ling in een re­va­li­da­tie­cen­trum of lang­du­rig in een van on­ze zorg­cen­tra. Daar­om vind je op de­ze si­te veel va­ca­tu­res die zorg­ge­re­la­teerd zijn. Maar rond­om de veel­heid aan zorg­func­ties zit nog een he­le or­ga­ni­sa­tie die on­der­steu­ning biedt, in wel­ke vorm dan ook. Van re­cep­tie, ad­mi­ni­stra­tie, fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie, lo­gis­tiek, in­koop, tex­tiel­ver­zor­ging, cli­ën­ten­ad­vies en -be­ge­lei­ding, fa­ci­li­tai­re dien­sten, voe­ding, ICT, com­mu­ni­ca­tie en be­leid, en dan heb­ben we nog niet al­les be­noemd. Ook daar heb­ben we wel eens een leu­ke va­ca­tu­re! Het loont dus de moei­te om re­gel­ma­tig ons aan­bod van va­ca­tu­res te be­kij­ken.

Lees meer

Zorg­plein Land van Hor­ne is dé plek waar ken­nis en ex­per­ti­se sa­men­ko­men. Je vindt hier zorg­cen­trum Mar­ti­nus, maar ook de cen­tra voor be­han­de­ling, ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie en Hun­ting­ton van Land van Hor­ne. Ben jij op zoek naar een nieu­we uit­da­ging? En lijkt het je leuk om sa­men met een nieuw team aan de slag te gaan bij het Zorg­plein Land van Hor­ne? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lees meer...

Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer.

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

  • Verpleegkundige voor één van onze wijkteams (Wijkteam Algemeen | Weert, Cranendonck, Leudal, Nederweert en Someren)

    Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te voor va­ca­tu­res van Ver­pleeg­kun­di­ge. Vul het keu­ze­me­nu in! 8 uur dien­sten be­hoort tot de mo­ge­lijk­heid. Lees meer...

  • Verzorgende IG, vaste nachtdiensten (Wijkteam woongroep Os Thoes | Budel)

    16 tot 24 uur per week Lees meer...

  • Waarom werken bij Land van Horne?