Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Studeren onder werktijd?
Uitstekende voorwaarden
Solliciteren à la carte

Mee­st­al volg je eerst een op­lei­ding en daar­na ga je wer­ken. Maar het kan ook an­ders­om! Met een BBL op­lei­ding werk je ge­mid­deld vier da­gen in de week en ga je een dag naar school. Zo stu­deer je on­der werk­tijd!

Lees meer...

Wij doen ons best om een goe­de werk­ge­ver te zijn. Als je bij Land van Hor­ne werkt, kun je dan ook re­ke­nen op een fij­ne werk­om­ge­ving en goe­de ar­beids­voor­waar­den. Daar­naast zijn flexi­be­le werk­tij­den mo­ge­lijk voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé. Ook bie­den wij in­te­res­san­te kor­tin­gen en leu­ke be­las­ting­vrien­de­lij­ke mo­ge­lijk­he­den. Wij ge­ven de me­de­wer­kers de mo­ge­lijk­heid om te groei­en. Niet al­leen op werk­ge­bied, maar ook in de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling.

Lees meer

Bij ons kun je op een groot aan­tal func­ties à la car­te sol­li­ci­te­ren. Hoe gaat dit in zijn werk? Je vindt op on­ze web­si­te een baan die je aan­spreekt. Je sol­li­ci­teert op de­ze func­tie. Je krijgt dan een keu­ze­me­nu. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan. We heb­ben meer­de­re mo­ge­lijk­he­den op meer­de­re plek­ken. Ons werk­veld: Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren.  Check hier ons stap­pen­plan à la car­te-sol­li­ci­te­ren.

Lees meer...

Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer.

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

  • BBL Verzorgende IG (Land van Horne | Weert)

    Een baan, een be­taal­de op­lei­ding en sa­la­ris, want je leert toch het meest door het ge­woon te doen! Lees meer...

  • Verpleegkundige voor de afdeling Huntington (Zorgcentrum St. Martinus onderdeel van het Zorgplein | Weert)

    Aan­tal uren in over­leg Lees meer...

  • Verzorgende IG - voor diverse locaties / wijkteams (Land van Horne | Weert, Cranendonck, Leudal, Nederweert/Ospel, Someren)

    Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan. Lees meer...

  • Waarom werken bij Land van Horne?