Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Niet alleen zorgfuncties
Uitstekende voorwaarden
Solliciteren à la carte

Het draait al­le­maal om goe­de zorg bij Land van Hor­ne. Wij bie­den de­ze zorg in de ge­meen­ten So­me­ren, Cra­nen­don­ck, Weert, Ne­der­weert en Leu­dal; of dat par­ti­cu­lie­re thuis­zorg is, tij­de­lij­ke zorg en be­han­de­ling in een re­va­li­da­tie­cen­trum of lang­du­rig in een van on­ze zorg­cen­tra. Daar­om vind je op de­ze si­te veel va­ca­tu­res die zorg­ge­re­la­teerd zijn. Maar rond­om de veel­heid aan zorg­func­ties zit nog een he­le or­ga­ni­sa­tie die on­der­steu­ning biedt, in wel­ke vorm dan ook. Van re­cep­tie, ad­mi­ni­stra­tie, fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie, lo­gis­tiek, in­koop, tex­tiel­ver­zor­ging, cli­ën­ten­ad­vies en -be­ge­lei­ding, fa­ci­li­tai­re dien­sten, voe­ding, ICT, com­mu­ni­ca­tie en be­leid, en dan heb­ben we nog niet al­les be­noemd. Ook daar heb­ben we wel eens een leu­ke va­ca­tu­re! Het loont dus de moei­te om re­gel­ma­tig ons aan­bod van va­ca­tu­res te be­kij­ken.

Lees meer

Wij doen ons best om een goe­de werk­ge­ver te zijn. Als je bij Land van Hor­ne werkt, kun je dan ook re­ke­nen op een fij­ne werk­om­ge­ving en goe­de ar­beids­voor­waar­den. Wij heb­ben de CAO Ver­ple­ging, Ver­zor­ging en Thuis­zorg (VTT). Daar­mee zijn je sa­la­ris, je ver­lof en pen­si­oen­op­bouw, om maar een paar za­ken te noe­men, goed ge­re­geld.

We han­te­ren flexi­be­le werk­tij­den en bie­den een fij­ne om­ge­ving om in te wer­ken. Daar­naast ma­ken on­ze me­de­wer­kers ge­bruik van al­ler­lei gun­sti­ge (be­las­ting)re­ge­lin­gen.

Lees meer

Bij ons kun je op een groot aan­tal func­ties à la car­te sol­li­ci­te­ren. Hoe gaat dit in zijn werk? Je vindt op on­ze web­si­te een baan die je aan­spreekt. Je sol­li­ci­teert op de­ze func­tie. Je krijgt dan een keu­ze­me­nu. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan. We heb­ben meer­de­re mo­ge­lijk­he­den op meer­de­re plek­ken. Ons werk­veld: Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren.  Check hier ons stap­pen­plan à la car­te-sol­li­ci­te­ren.

Lees meer...

Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer.

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

  • Verzorgende IG - voor diverse locaties / wijkteams (Land van Horne | Weert, Cranendonck, Leudal, Nederweert/Ospel, Someren)

    Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan. Lees meer...

  • Wijkverpleegkundige (Thuiszorg Algemeen | Weert, Cranendonck, Leudal, Nederweert/Ospel, Someren)

    Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan in de thuis­zorg. Lees meer...