Ont­moet de zorg van Land van Hor­ne

Toe aan een nieuwe stap in de zorg?

Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Ben je aan het over­we­gen om een car­ri­è­res­witch te ma­ken en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Of ben je klaar met je op­lei­ding en wil je aan de slag? Ont­moet dan de zorg van Stich­ting Land van Hor­ne tij­dens on­ze ont­moe­tings­avon­den en kof­fie­mo­ment­jes. Er lig­gen voor jou veel kan­sen, me­de door de di­ver­se doel­groe­pen en or­ga­ni­sa­tie­groot­te. Je bent van har­te wel­kom! Een kop­je kof­fie en iets lek­kers staan voor je klaar.

On­ze ac­ti­vi­tei­ten

Land van Hor­ne or­ga­ni­seert di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten waar ge­ïn­te­res­seer­den in­for­ma­tie kun­nen ont­van­gen over (weer) wer­ken en/of le­ren in de zorg. Ga tij­dens de ont­moe­tings­avon­den ge­heel vrij­blij­vend in ge­sprek met on­ze zorg­pro­fes­si­o­nals van de be­tref­fen­de zorglo­ca­tie en wijk. Zij ver­tel­len je graag hun er­va­rin­gen en mo­ge­lijk­he­den, want wie kan je hier be­ter over ver­tel­len dan on­ze col­le­ga's zelf? Of kom een kop­je kof­fie drin­ken met een van on­ze re­crui­ters Lin­da, Car­la of Pau­lien tij­dens een kof­fie­mo­ment­je. Zij in­for­me­ren je graag over de stich­tings­bre­de mo­ge­lijk­he­den.


Op dit mo­ment zijn er geen ac­ti­vi­tei­ten ge­pland. Houd de web­si­te en so­ci­al me­dia in de ga­ten voor het laat­ste nieuws.

Meer we­ten over on­ze ac­ti­vi­tei­ten of wer­ken bij Land van Hor­ne?

Bel met een van on­ze re­crui­ters via 088 987 88 88 of stuur een e-mail naar re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.