Online banenmarkt zorg en welzijn 25-28 november

Kom weer in beweging - op naar een leuke baan in zorg en welzijn

woensdag
25
november

Mis­schien wil jij stie­kem wel ac­tief be­zig zijn, een baan met be­te­ke­nis heb­ben, of ge­woon nieu­we kan­sen vin­den. Dan heb jij even ge­luk, want die kan­sen lig­gen voor het op­ra­pen in zorg en wel­zijn! Kom jij ook in be­we­ging?

12:00
-
21:00

Tij­dens de­ze unie­ke on­li­ne ba­nen­markt ge­or­ga­ni­seerd door Zorg aan Zet kun jij de sec­tor voe­len en er­va­ren. Ont­moet or­ga­ni­sa­ties en er­va­rings­des­kun­di­gen in al­le rich­tin­gen van zorg en wel­zijn. De eni­ge af­stand die je hoeft te han­te­ren, is die tus­sen jou en je scherm.

Ook wij, Land van Hor­ne, zijn pre­sent. Op woens­dag 25 no­vem­ber zijn wij op de ba­nen­markt be­reik­baar op de vol­gen­de tijd­stip­pen: 12.00 – 14.00 uur, 15.00 – 17.00 uur en 19.30 – 21.00 uur.

Kun je niet wach­ten tot de ba­nen­markt? He­le­maal niet erg! Na­tuur­lijk mag je nu ook al con­tact met ons op­ne­men voor vra­gen over wer­ken bij Land van Hor­ne en on­ze be­schik­ba­re func­ties!De deur uit, de zorg in
Nog naast het feit dat je ac­tief, waar­de­vol en ge­woon enorm leuk werk doet, heeft de zorg- en wel­zijns­sec­tor jou kei­hard no­dig. Dat be­te­kent dat je vol­op mo­ge­lijk­he­den hebt. Al­ler­lei func­ties, bij uit­een­lo­pen­de or­ga­ni­sa­ties, in di­ver­se werk­vel­den. Of je nu net komt kij­ken of al ja­ren in het vak zit – want bij­le­ren en door­groei­en kun je blij­ven doen!

Je bent bo­ven­dien ge­woon hart­stik­ke wel­kom. Vind de plek waar jij vol­op werk­ple­zier gaat be­le­ven bin­nen zorg en wel­zijn.

Kom in be­we­ging!
Nou, waar wacht je op? Kom uit die luie stoel! Ten­min­ste, blijf eerst even zit­ten en schrijf je in. Daar­na mag je van woens­dag 25 no­vem­ber 12.00 uur t/m za­ter­dag 28 no­vem­ber 15.00 uur aan­schui­ven. We hou­den je ook nog ens op de hoog­te van ont­wik­ke­lin­gen en van or­ga­ni­sa­ties en va­ca­tu­res die bij jouw in­te­res­ses pas­sen. Zien we je daar?
Schrijf je op de­ze web­si­te in voor de on­li­ne ba­nen­markt

Contactinformatie:
Re­cruit­ment
T: 088 987 88 88