Plan een koffiemomentje met onze recruiters

Toe aan een nieuwe stap in de zorg?

vrijdag
31
december

Heb jij al een zorg­di­plo­ma en ben je zoe­ken­de naar een leu­ke uit­da­ging? Kom een kop­je kof­fie drin­ken met een van on­ze re­crui­ters Lin­da, Car­la of Pau­lien tij­dens een kof­fie­mo­ment­je. Zij in­for­me­ren je graag over de stich­tings­bre­de mo­ge­lijk­he­den. 

Het is mo­ge­lijk om vrij­blij­vend én co­rona­proof een ge­sprek te voe­ren met een van on­ze da­mes van Re­cruit­ment. On­der het ge­not van een kop­je kof­fie of thee kun­nen jul­lie pra­ten over jouw func­tie­wen­sen, de di­plo­ma's en vaar­dig­he­den die je al be­zit en hoe jij jouw car­ri­è­re zou wil­len in­vul­len en/of ver­der vorm­ge­ven. Wij kun­nen kij­ken wat er be­schik­baar is en of jouw vraag over­een­komt met ons aan­bod.

Maak voor­af een af­spraak
Wij vra­gen je wel om voor­af een af­spraak met ons te ma­ken door te bel­len naar 088 987 88 88, zo­dat wij in over­leg met jou een ge­schikt tijd­stip kun­nen plan­nen.

De ge­sprek­ken vin­den on­der vei­li­ge om­stan­dig­he­den hou­dend aan de co­ron­a­maat­re­ge­len plaats in het Dien­sten­cen­trum aan Wertha­bou­le­vard 3 te Weert.

Contactinformatie:
Re­cruit­ment
T: 088 987 88 88