verhaal van

Anke

An­ke

Er­go­the­ra­peut Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Het beeld dat ik had van de ou­de­ren­zorg is in wer­ke­lijk­heid veel be­ter

Het beeld dat ik in de eer­ste in­stan­tie had van de ou­de­ren­zorg is in wer­ke­lijk­heid veel be­ter. Ik had niet ver­wacht dat ik met zo veel ver­schil­len­de doel­groe­pen zou wer­ken. Als er­go­the­ra­peut be­han­del ik eer­ste­lijns­cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, ver­pleeg­huis- en on­co­lo­gi­sche cli­ën­ten. Ie­der per­soon heeft zijn ei­gen ziek­te­beeld en zorg­vraag, dat maakt mijn werk uit­da­gend.

Als er­go­the­ra­peut zorg ik er­voor dat men­sen weer zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kun­nen func­ti­o­ne­ren in hun ei­gen om­ge­ving. Je werkt sa­men met de cli­ënt aan een doel. Als we het doel be­ha­len geeft mij dat een ge­wel­dig ge­voel. Zo word ik bij de ene cli­ënt pas ge­luk­kig als de­ge­ne weer zelf­stan­dig naar huis kan gaan. Bij ie­mand an­ders is het fijn om er­voor te kun­nen zor­gen dat de­ge­ne zo min mo­ge­lijk pijn­klach­ten er­vaart bij het zit­ten of lig­gen.

Soms is het las­tig als ik niet voor el­kaar krijg wat ik sa­men met de cli­ënt wil be­rei­ken. Ook komt het wel eens voor dat ie­mand niet de ver­goe­din­gen of hulp­mid­de­len krijgt van in­stan­ties die no­dig zijn, of de ge­zond­heid gaat ach­ter­uit. Ik ben nuch­ter in­ge­steld, maar er zijn al­tijd cli­ën­ten waar­mee ik een bij­zon­de­re band op­bouw. Ge­luk­kig zijn er al­tijd col­le­ga's waar ik met mijn ver­haal te­recht kan.

Zorg is zó veel meer dan men­sen den­ken. In mijn werk richt ik mij bij de cli­ënt op het stuk­je zelf­stan­dig­heid en het be­hou­den van wat er nog is, in plaats van han­de­lin­gen over­ne­men. Ik wil me graag meer gaan ver­die­pen in er­go­the­ra­pie voor Hun­ting­ton en on­co­lo­gi­sche cli­ën­ten. Ge­luk­kig kan dit bij Land van Hor­ne. Als je idee­ën hebt of je wilt een be­paal­de kant op, dan staan ze daar voor open.