verhaal van

Anne

An­ne

Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

Mijn doel is om het le­ven van een kwets­ba­re ou­de­re pret­ti­ger te ma­ken

In vier we­ken tijd ben ik tij­dens mijn start als ba­sis­arts ver­liefd ge­wor­den op de ou­de­ren­zorg. Het raak­te mij dat je zo­veel kunt be­te­ke­nen voor men­sen in hun laat­ste le­vens­fa­se zo­wel in het ver­pleeg­huis als thuis. In­mid­dels werk ik al een aan­tal jaar bij Land van Hor­ne, eerst als ba­sis­arts en van­af 2018 als spe­ci­a­list ou­der­ge­nees­kun­de. 

De war­me cul­tuur, het sa­men­wer­ken in een team maar ook het feit dat we zo­veel ver­schil­len­de soor­ten zorg bin­nen de or­ga­ni­sa­tie le­ve­ren maakt dat ik heel graag bij Land van Hor­ne werk. In mijn vak kom ik veel ver­schil­len­de za­ken te­gen, pal­li­a­tie­ve zorg, pro­bleem­ge­drag bij de­men­tie, li­cha­me­lij­ke klach­ten of juist so­ci­a­le as­pec­ten. Maar ik doe ook de or­ga­ni­sa­to­ri­sche kant. Die di­ver­si­teit maakt mijn werk leuk. Ik ben daar­mee niet al­leen de dok­ter die ie­mand ge­neest maar veel meer.

Mijn doel is om het le­ven van een kwets­ba­re ou­de­re pret­ti­ger te ma­ken. En dat be­te­kend niet al­tijd ie­mand ge­ne­zen maar vaak wel de kwa­li­teit van le­ven be­ter ma­ken. Die om­slag is voor som­mi­gen cli­ën­ten maar ook de men­sen daar­om heen soms een op­luch­ting. Dat is ook be­ter ma­ken maar dan op een an­de­re ma­nier. Ie­mand la­ten in­zien dat het niet al­les of niets hoeft te zijn, maar dat er ook een grijs ge­bied is waar­in hij of zij ook op een pret­ti­ge ma­nier kan le­ven, daar doe ik het voor. En daar­mee help je niet al­leen de cli­ënt maar ook de man­tel­zor­gers.

In de ge­meen­te Cra­nen­don­ck werk ik nauw sa­men met de huis­art­sen en help ik dus ook men­sen in de thuis­si­tu­a­tie. Daar is na­me­lijk al veel te or­ga­ni­se­ren waar­mee je niet al­leen de cli­ënt maar ook de man­tel­zorg helpt en je ie­mand lan­ger thuis kunt la­ten wo­nen. We zet­ten daar­mee on­ze ex­per­ti­se ook bui­ten on­ze ei­gen lo­ca­ties in. Ook dat doen we bin­nen Land van Hor­ne.

Waar­om je in de zorg moet ko­men wer­ken? Kom voor­al eens kij­ken in het ver­pleeg­huis. Het is niet zo grijs als er soms over wordt ge­spro­ken. Het is een heel dy­na­misch vak waar­in je kunt sa­men­wer­ken in een he­le leu­ke en vei­li­ge om­ge­ving. En je le­vert el­ke dag een mooie bij­dra­ge aan de kwa­li­teit van le­ven van een kwets­ba­re ou­de­re in de laat­ste le­vens­fa­se, en dat is heel waar­de­vol!