verhaal van

Bart

Bart

Fy­si­o­the­ra­peut Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Voor de­ze men­sen is het net zo zwaar als top­sport en het le­vert ze veel re­sul­taat op

Als fy­si­o­the­ra­peut bouw je een band op met cli­ën­ten, voor­al bij in­ten­sie­ve re­va­li­da­tie­tra­jec­ten leer je de cli­ënt echt goed ken­nen. De mees­te cli­ën­ten ko­men via het zie­ken­huis bij ons in het Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie­cen­trum. Ze zijn soms vol­le­dig af­han­ke­lijk van an­de­ren. Bij de­ze per­so­nen kun je veel be­te­ke­nen. Het is dan ook ge­wel­dig als de cli­ënt weer zelf­stan­dig naar huis gaat. Ook is het ge­woon leuk om met ou­de­ren te wer­ken. In mijn vrije tijd ben ik lei­der en be­stuurs­lid bij een jeugd­ver­e­ni­ging. Op mijn werk ben ik voor­al be­zig met ou­de­ren. Het is voor mij de per­fec­te com­bi­na­tie. 

In mijn werk maak ik won­der­baar­lij­ke si­tu­a­ties mee. Zo werd een tijd­je ge­le­den een cli­ënt bij ons op­ge­no­men die vol­le­dig ver­lamd was door een her­sen­in­farct. Te­gen on­ze ver­wach­tin­gen in kon hij en­ke­le we­ken la­ter na een in­ten­sief re­va­li­da­tie­tra­ject weer lo­pend, etend en re­de­lijk pra­tend naar huis. Echt fan­tas­tisch, dit had nie­mand zien aan­ko­men! Hij komt nu op de dag­be­han­de­ling om een stuk­je re­va­li­da­tie voort te zet­ten, met als doel dat hij over een tijd­je zelfs mis­schien weer kan fiet­sen.

Bij Land van Hor­ne heb ik me­zelf goed kun­nen ont­wik­ke­len. Zo heb ik een 4-ja­ri­ge in­com­pa­ny op­lei­ding Ge­ri­a­trie­fy­si­o­the­ra­pie af­ge­rond en heb ik naast het ge­ven van fy­si­o­the­ra­peu­ti­sche be­han­de­lin­gen ook nog en­ke­le ne­ven­ta­ken. De­ze af­wis­se­ling is per­fect voor mij. In het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum wer­ken we sa­men met be­han­de­la­ren van ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. We doen het echt met zijn al­len, de be­han­de­la­ren én de zorg.

Voor ou­de­ren is re­va­li­de­ren hard wer­ken. Voor de­ze men­sen is het net zo zwaar als top­sport en het le­vert ze veel re­sul­taat op. Dus als je men­sen echt voor­uit wilt hel­pen en iets wilt doen waar je vol­doe­ning van krijgt, ga dan bij ons aan de slag.