verhaal van

Cindy Stienen en Annemie Weerts

Cin­dy Stie­nen en An­ne­mie Weerts

team­lei­der en ma­na­ger Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum aan het Zorg­plein

Al­les is re­va­li­da­te

Een van de on­der­de­len aan het Zorg­plein is het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. "We zijn heel blij met het nieu­we com­plex, voor­al met de na­bij­heid van het Be­han­del­cen­trum," ver­telt een en­thou­si­as­te Cin­dy Stie­nen, team­lei­der Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie.

 

In een van de vleu­gels van het Zorg­plein Land van Hor­ne zit het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. "We zijn heel blij met het nieu­we com­plex, voor­al de na­bij­heid van het Be­han­del­cen­trum is een groot plus­punt voor ons," ver­telt een en­thou­si­as­te Cin­dy Stie­nen, team­lei­der ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie.

Het doel
Het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum richt zich op ou­de­ren die in het zie­ken­huis een me­di­sche spe­ci­a­lis­ti­sche be­han­de­ling heb­ben on­der­gaan, maar nog niet met­een te­rug kun­nen naar huis. Bij­voor­beeld na een be­roer­te, bot­breuk of wan­neer ie­mand een nieu­we knie of heup krijgt. Ook men­sen met een be­gin­nen­de ge­heu­gen­stoor­nis kun­nen bin­nen Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum re­va­li­de­ren voor een li­cha­me­lijk pro­bleem. An­ne­mie Weerts, ma­na­ger Ge­ro­a­tri­sche Re­va­li­da­tie ver­telt: "Ons doel is al­tijd om ie­mand, na een kort­du­ren­de op­na­me, weer naar huis te la­ten gaan. Soms vol­le­dig her­stelt maar soms ook met de no­di­ge hulp thuis."

Al­les is re­va­li­da­tie
"We stre­ven al­tijd naar een ver­be­te­ring in het da­ge­lijks func­ti­o­ne­ren, zo­dat cli­ën­ten zo lang mo­ge­lijk thuis kun­nen blij­ven wo­nen. Het mot­to van de re­va­li­da­tie is daar­om ook 'Al­les is re­va­li­da­tie'. Al­le mo­men­ten op de dag zijn on­der­deel van het her­stel­pro­ces. Van kof­fie zet­ten tot het op­ma­ken van het bed. Ook de be­trok­ken­heid van man­tel­zor­gers en fa­mi­lie is erg be­lang­rijk. Op die ma­nier wer­ken we sa­men aan het her­stel van een cli­ënt." 

De toe­komst
Om de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie nog meer op de kaart te zet­ten wordt er ook vol­op aan de toe­komst ge­dacht. Cin­dy legt uit: "We heb­ben een aan­tal pij­lers waar we ons de ko­men­de ja­ren op gaan rich­ten. Zo wil­len we graag meer sa­men­wer­ken met stra­te­gi­sche part­ners zo­dat cli­ën­ten met hun vraag zo goed mo­ge­lijk ge­hol­pen wor­den. Ook blij­ven we wer­ken aan het cre­ë­ren van een goe­de werk- en leer­om­ge­ving voor me­de­wer­kers zo­dat zij zich kun­nen blij­ven ont­wik­ke­len om hun werk zo goed mo­ge­lijk uit te voe­ren. Dat geldt ook voor leer­lin­gen en sta­gi­ai­res."

Sa­men­wer­king
Door de komst van het nieu­we Zorg­plein zit het Be­han­del­cen­trum straks vlak­bij. "De ken­nis van de be­han­de­la­ren wordt nu al veel in­ge­zet bin­nen een re­va­li­da­tie­tra­ject. We ver­wach­ten dat die sa­men­wer­king al­leen maar be­ter wordt in het nieu­we com­plex. We kij­ken daar­om ook erg uit naar de sa­men­wer­king bin­nen het Zorg­plein", al­dus An­ne­mie en Cin­dy.