verhaal van

De Wondzorg app

De Wond­zorg app

Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

In­for­ma­tie over een wond is snel en over­zich­te­lijk vast te leg­gen en te de­len

Er is een goe­de sa­men­wer­king no­dig tus­sen ver­pleeg­kun­di­gen, huis­art­sen en spe­ci­a­lis­ten voor een op­ti­maal wond­pro­ces. Om die re­den is de wond­zorg app van Nedap ge­ïm­ple­men­teerd bin­nen de thuis­zorg.

De wond­zorg­app is een aan­vul­ling op het sys­teem van Nedap Ons waar­door er mak­ke­lij­ker en op een juis­te ma­nier ge­rap­por­teerd kan wor­den be­treft een wond.  In­for­ma­tie over een wond is snel en over­zich­te­lijk vast te leg­gen en te de­len. 

Mak­ke­lijk rap­por­te­ren
Ons wond­zorg is fijn in ge­bruik. De ap­pli­ca­tie kan via het dos­sier van de client ge­o­pend wor­den, waar­na je kunt star­ten met het ma­ken van een be­schrij­ving, het uplo­a­den van een fo­to van de wond, rap­por­ta­ge over de wond. Te­vens kun je in de app de plaats van de wond aan­ge­ven op het li­chaam. 

De voor­de­len
Voor­de­len van wer­ken met de wond­zorg app zijn:
 

  • Vast­leg­gen van won­den en wond­be­han­de­ling met als doel de ont­wik­ke­ling goed te vol­gen 
  • In­te­graal wer­ken met Ons® Dos­sier  
  • In­for­ma­tie snel en over­zich­te­lijk de­len met col­le­ga's  
  • Je hebt al­les be­treft de wond in één over­zicht staan


De­ze app zorgt voor een ver­be­ter­de sa­men­wer­king, in­for­ma­tie en rap­por­ta­ge van de be­no­dig­de wond­zorg. Sa­men wer­ken we zo snel mo­ge­lijk naar een goe­de en juis­te ge­ne­zing van de wond!