verhaal van

Eline van Opstal en Ilona Tulmans

Eli­ne van Op­stal en Ilo­na Tul­mans

ma­na­ger en team­co­ör­di­na­tor dienst Be­han­de­ling Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein

Nieuw Be­han­del­cen­trum ver­sterkt sa­men­wer­king

De be­han­de­la­ren van Land van Hor­ne kun­nen niet wach­ten tot zij hun in­trek ne­men in het gloed­nieu­we Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein. "We gaan aan de slag in een ruim­te­lijk Be­han­del­cen­trum met een prach­ti­ge oe­fen­zaal", ver­telt Eli­ne van Op­stal, ma­na­ger dienst Be­han­de­ling. Maar het groot­ste voor­deel van dit nieu­we cen­trum is vol­gens Ilo­na Tul­mans, team­co­ör­di­na­tor dienst Be­han­de­ling: "De ge­mak­ke­lij­ke sa­men­wer­king tus­sen de be­han­de­la­ren door de kor­te lijn­tjes".

De op­zet van de nieuw­bouw zorgt er na­me­lijk voor dat on­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten, er­go­the­ra­peu­ten, lo­go­pe­dis­ten, di­ë­tis­ten, psy­cho­lo­gen en spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de een­vou­dig kun­nen over­leg­gen of even mee kun­nen kij­ken bij een be­han­de­ling. "Dat was in de oud­bouw wel an­ders", lacht Ilo­na. Naast de on­der­lin­ge sa­men­wer­king tus­sen de be­han­de­la­ren ver­sterkt het nieu­we com­plex ook de ban­den met het Hun­ting­ton­cen­trum, het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum en de Li­bra Re­va­li­da­tie & Au­dio­lo­gie. Ilo­na: "Met al de­ze vak­ge­bie­den on­der één dak zet­ten we meer in op het on­der­ling de­len van ken­nis om on­ze be­han­de­lin­gen nog be­ter te ma­ken.

Be­han­de­ling in een (woon)zorg­cen­trum of bij u thuis
Van­uit het Be­han­del­cen­trum wer­ken de spe­ci­a­lis­ten van Land van Hor­ne straks aan de be­han­de­ling van cli­ën­ten in de (woon)zorg­cen­tra van de stich­ting als­ook aan de be­han­de­ling van men­sen die nog zelf­stan­dig thuis wo­nen. Eli­ne: "We bie­den on­der­steu­ning bij het zo vi­taal mo­ge­lijk ou­der wor­den in de ei­gen om­ge­ving. Dit doen we on­der de noe­mer Vi­taal Thuis. Het be­han­del- en be­ge­lei­dings­team on­der­steunt bij de ver­an­de­rin­gen die het ou­der wor­den met zich mee­brengt. Ons team van be­han­de­la­ren stelt van­uit ver­schil­len­de des­kun­dig­heids­ge­bie­den de best pas­sen­de be­han­de­ling of be­ge­lei­ding sa­men."