verhaal van

Feestdagen, maar dan anders

Feest­da­gen, maar dan an­ders

So­p­hie - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

La­ten we er sa­men, ook op af­stand, een war­me tijd van ma­ken

In de­ze bij­zon­de­re tij­den zul­len we de feest­da­gen an­ders be­le­ven dan an­de­re ja­ren. Geen gro­te fa­mi­lie­di­ners met een kal­koen van 5kg, niet met al­le kin­de­ren en klein­kin­de­ren ca­deau­tjes uit­pak­ken bij de kerst­boom en niet knuf­fe­len met ie­der­een die je lief is. Voor de één te over­zien maar voor de an­der de zo­veel­ste te­gen­slag.

Een­zaam­heid on­der ou­de­ren is het he­le jaar al on­der­werp van ge­sprek, maar tij­dens de feest­da­gen is dit al­tijd ex­tra voel­baar. Ze­ker na dit jaar vol ver­an­de­ring: cli­ën­ten heb­ben min­der ac­ti­vi­tei­ten, dag­be­ste­din­gen en zorg­boer­de­rij­gen slo­ten tij­de­lijk, gas­te­rij­en zijn dicht waar­door cli­ën­ten niet meer sa­men kun­nen eten en ver­pleeg­kun­di­gen en ver­zor­gen­den waar­van ze de ge­zich­ten al­le­maal ken­nen, ko­men in één keer met een mond­kap­je bin­nen. "Nu lij­ken jul­lie nóg meer op el­kaar".

Het af­ge­lo­pen jaar vroeg om een flin­ke do­sis aan­pas­sings­ver­mo­gen. Maar on­danks al­le be­per­kin­gen wil­len we ons fo­cus­sen op al­les wat wél nog kan en daar­om de­len we graag een aan­tal tips zo­dat we er sa­men voor kun­nen zor­gen dat we de een­zaam­heid te­gen­gaan.

Een klein ge­baar met groot­se im­pact:
• Stuur een kaartje naar een buur­man/vrouw
• Breng een be­zoek­je (op af­stand) aan de een­za­me ou­de­ren tij­dens de­ze da­gen
• Help de ou­de­ren mee met het ver­sie­ren van hun wo­ning
• Breng iets lek­kers langs (in de­ze tijd waar­in we mas­saal lek­kers in­slaan heb je vast iets over!)

La­ten we er sa­men, ook op af­stand, een war­me tijd van ma­ken.
Fij­ne feest­da­gen en een ge­luk­kig en ge­zond nieuw jaar!