verhaal van

Fieke

Fie­ke

Er­go­the­ra­peut

Het lijkt klein, maar het is zo be­lang­rijk om mee te kun­nen blij­ven doen met de rest

Tij­dens de op­lei­ding Dok­ters­as­sis­tent kwam ik er­ach­ter dat ik be­hoef­te had aan meer ver­ant­woor­de­lijk­heid en zelf­stan­dig­heid. Het werk van een er­go­the­ra­peut vol­doet aan de­ze as­pec­ten. Voor mij was dan ook de op­lei­ding er­go­the­ra­pie een lo­gi­sche ver­volgstap.

Bij er­go­the­ra­pie wordt al snel de link ge­legd naar hulp­mid­de­len, maar dat is niet al­tijd no­dig. Als er­go­the­ra­peut moet je voor­al niet te moei­lijk den­ken. Met de meest sim­pe­le op­los­sin­gen kun je er­voor zor­gen dat men­sen hun al­le­daag­se din­gen kun­nen blij­ven doen, zo­als schil­de­ren, in bad gaan of schoon­ma­ken. Het lijkt klein, maar het is zo be­lang­rijk om mee te kun­nen blij­ven doen met de rest.

Het is be­lang­rijk om sa­men met de cli­ënt doel­stel­lin­gen te be­pa­len en sa­men te kij­ken hoe de­ze be­haald kun­nen wor­den. Ik kom al 2 jaar bij een cli­ënt met ge­wrichts­klach­ten in haar han­den. Ze heeft moei­te met huis­hou­de­lij­ke za­ken, zo­als de was strij­ken en een pot open­ma­ken. Stap voor stap heb­ben we ge­ke­ken hoe we be­paal­de han­de­lin­gen min­der be­las­tend kun­nen ma­ken met prak­ti­sche op­los­sin­gen. Ook een stuk­je edu­ca­tie, hoe ze haar ge­wrich­ten kan be­scher­men, kwam aan bod.