verhaal van

Har Hermans

Har Her­mans

Vrij­wil­li­ger Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth

Fiet­sen met een di­gi­fiets is een ma­nier om be­we­gen voor ou­de­ren leuk en boei­end te ma­ken

Vir­tu­eel fiet­sen door de mooie om­ge­ving van het Lim­burg­se Leu­dal, vrij­wil­li­ger Har Her­mans (63) be­ge­leidt de be­wo­ners van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth bij de­ze fiets­toch­ten. Har ver­telt ge­pas­si­o­neerd over de wij­ze waar­op de be­wo­ners van de­ze ac­ti­vi­teit ge­nie­ten.

Maakt be­we­gen leuk
"Fiet­sen met een di­gi­fiets is een ma­nier om be­we­gen voor ou­de­ren leuk en boei­end te ma­ken. Kij­kend naar het beeld­scherm maakt een be­wo­ner zit­tend in een ge­mak­ke­lij­ke stoel fiets­be­we­gin­gen op een be­we­gings­trai­ner. Door de be­we­gen­de beel­den op het scherm is het net als­of je in de na­tuur fietst. Ze kij­ken hun ogen uit."

Mooie mo­men­ten
Drie­maal per week be­ge­leidt Har de be­wo­ners van St. Eli­sa­beth tij­dens hun fiets­toch­ten: "Het zijn mooie en soms ont­roe­ren­de mo­men­ten. De be­wo­ners de­len on­der het fiet­sen vaak per­soon­lij­ke ver­ha­len en ha­len her­in­ne­rin­gen op. Je fietst als het wa­re ook een stuk­je met hen mee door hun le­ven. Be­wo­ners kun­nen ook sa­men fiet­sen, ie­der van­uit zijn ei­gen stoel. Na een half uur­tje fiet­sen heb­ben ze toch al heel wat ki­lo­me­ters in de be­nen."

Een op maat ge­maak­te fiets­tocht
Bij de di­gi­fiets zijn vas­te rou­tes door land­schap­pen en ste­den op een usb-stick be­schik­baar, maar een fiets­tocht in de ei­gen om­ge­ving is ook mo­ge­lijk: "Twee klein­zo­nen heb­ben voor hun opa een rou­te van 10 ki­lo­me­ter ge­filmd in het Leu­dal, waar­bij het ou­der­lijk huis van hun opa en het kerk­hof waar zijn vrouw be­gra­ven is, zijn op­ge­no­men. Voor het ma­ken van de op­na­mes heb­ben de zo­nen de duo­fiets van de lo­ca­tie ge­bruikt. Nu fietst hun opa vir­tu­eel meer­maals in de week in zijn ver­trouw­de om­ge­ving. Hoe mooi is dit ini­ti­a­tief!"

Har no­digt fa­mi­lie­le­den van be­wo­ners dan ook van har­te uit om ge­bruik te ma­ken van de duo­fiets voor het ma­ken van op­na­mes, of om er sa­men er­op uit te trek­ken.