verhaal van

Henk

Henk

Team­lei­der Ca­te­ring Af­de­ling Voe­ding

El­ke dag is weer een feest

Ik ben team­lei­der van de voe­dings­dien­sten in de (woon)zorg­cen­tra St. Eli­sa­beth, St. Char­les en St. Jo­seph. Wij ver­zor­gen het eten voor de cli­ën­ten. Daar­naast ko­men er men­sen uit de om­ge­ving en het dorp bij ons langs. Ze eten graag bij ons en wij vin­den het be­lang­rijk on­ze gas­te­rij­en een buurt­func­tie te ge­ven.

Als team­lei­der Ca­te­ring kan ik er­voor zor­gen dat het woon­zorg­cen­trum mid­den in de sa­men­le­ving staat en niet aan de rand. On­ze gas­te­rij­en en het Pest­huis­je lig­gen in een mooie om­ge­ving en heb­ben pret­ti­ge ter­ras­sen. Daar­naast be­ste­den we veel aan­dacht aan de me­nu­kaart, zo­dat ie­der­een zich op zijn ge­mak voelt. Ik zorg graag voor an­de­ren en met dit werk is el­ke dag een feest.