verhaal van

Invoering Planning = Realisatie

In­voe­ring Plan­ning = Re­a­li­sa­tie

Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

In­for­ma­tie en rap­por­ta­ge van­uit de col­le­ga's is erg be­lang­rijk, want hier kun­nen we als wijk­ver­pleeg­kun­di­gen veel in­for­ma­tie uit ha­len.

Het was zo­ver, de da­tum van de over­gang voor plan­ning= re­a­li­sa­tie was be­kend. Maan­dag 9 no­vem­ber zou­den we, wijk­team Ne­der­weert, van start gaan. 

Een an­de­re werk­wij­ze
Voor de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen be­te­ken­de dit al­le zorg­plan­nen om­zet­ten, con­tro­le­ren op zorg­tij­den, an­de­re plan­k­aart­jes aan­ma­ken. Een gro­te ver­an­de­ring, want na ja­ren te heb­ben ge­werkt met in en uit­chec­ken bij clien­ten, hoef­de dit nu niet meer. Col­le­ga's had­den veel vra­gen, maar ston­den er ge­luk­kig wel po­si­tief te­gen­over. Het in- en uit­chec­ken bij clien­ten zorg­de voor ver­hoog­de werk­druk, van mi­nuut tot mi­nuut wer­ken. Vas­te tij­den voor bij­voor­beeld steun­kou­sen aan­trek­ken, ter­wijl dit toch heel client­ge­bon­den is. Vaak niet in de tijd mee­ne­mend dat er ook een dos­sier ge­le­zen dient te wor­den, en te­vens ge­rap­por­teerd mocht dit nood­za­ke­lijk zijn.

Soe­pe­le over­gang
Op 9 no­vem­ber gin­gen we van start, en ik moet eer­lijk zeg­gen dat dit soe­pel ver­lo­pen is. De col­le­ga's von­den het heel fijn om niet meer in en uit te chec­ken. De vra­gen die ge­steld wer­den gin­gen voor­na­me­lijk over het uit­lo­pen van tijd bij clien­ten en hoe dit weg te zet­ten.

Goed com­mu­ni­ce­ren is be­lang­rijk
De wijk­ver­pleeg­kun­di­ge heeft hier­bij de re­gie en kijkt bij­voor­beeld of er da­ge­lijks meer tijd no­dig is of een­ma­lig. Hier kan de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge dan op an­ti­ci­pe­ren. In­for­ma­tie en rap­por­ta­ge van­uit de col­le­ga's is erg be­lang­rijk, want hier kun­nen we als wijk­ver­pleeg­kun­di­gen veel in­for­ma­tie uit ha­len.

Het is zo­als bij el­ke ver­an­de­ring een sa­men­wer­king tus­sen het ma­na­ge­ment, team­lei­ders, wijk­ver­pleeg­kun­di­gen en de teams. Zon­der de­ze sa­men­wer­king ko­men we er niet!