verhaal van

Joost Groothuijsen

Joost Groot­huij­sen

zorg­ma­na­ger Zorg­plein Land van Hor­ne, ken­nis- en ex­per­ti­se­cen­trum

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus: mo­dern en hui­se­lijk

In hart­je Weert ver­rijst het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus. Joost Groot­huij­sen, zorg­ma­na­ger van de­ze lo­ca­tie, ver­telt trots hoe het com­plex er­uit komt te zien. "We bou­wen een mo­dern zorg­cen­trum dat be­staat uit ne­gen sfeer­vol­le groeps­wo­nin­gen en een gas­te­rij waar men­sen el­kaar kun­nen ont­moe­ten. De nieuw­bouw wordt ver­bon­den aan de be­staan­de vleu­gel aan de Em­ma­sin­gel, hier wo­nen 42 cli­ën­ten met li­cha­me­lij­ke klach­ten. Sa­men vor­men de­ze ge­bou­wen het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus."

 

Voor 72 cli­ën­ten wor­den de woon­groe­pen in Mar­ti­nus hun nieu­we thuis. In een groeps­wo­ning wo­nen acht cli­ën­ten. Ie­de­re wo­ning is ge­richt op een spe­ci­fie­ke zorg­vraag. In het zorg­cen­trum wo­nen straks ou­de­ren met de­men­tie, ou­de­ren met li­cha­me­lijk klach­ten en cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton. De wo­nin­gen heb­ben een klein­scha­lig ka­rak­ter. Joost: "Dat houdt in dat we de woon­groep zo hui­se­lijk mo­ge­lijk pro­be­ren in te rich­ten. Daar­naast wor­den me­de­wer­kers zo­veel mo­ge­lijk op de­zelf­de woon­groep in­ge­zet. Waar­door we zor­gen voor een her­ken­ba­re en ver­trouw­de om­ge­ving."

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus wordt voor­zien van al­ler­lei mooie fa­ci­li­tei­ten. De lo­ca­tie krijgt een ge­zel­li­ge gas­te­rij met een ter­ras. De woon­groe­pen wor­den prach­tig in­ge­richt en daar­naast voor­zien van de nieuw­ste tech­nie­ken, waar­mee cli­ën­ten zo veel mo­ge­lijk be­we­gings­vrij­heid krij­gen. Joost: "In mijn op­tiek is Mar­ti­nus een mooie com­bi­na­tie van pro­fes­si­o­na­li­teit en hui­se­lijk­heid. Ener­zijds zijn men­sen er op de goe­de plek voor des­kun­di­ge zorg. An­der­zijds is het de plek waar men­sen wo­nen en waar we aan­dacht heb­ben voor wie zij zijn, wie zij wa­ren en wie zij voor­al in de toe­komst nog wil­len zijn."