verhaal van

Joyce

Joy­ce

Er­go­the­ra­peut en pro­ject­lei­der Hun­ting­ton Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Wij be­grij­pen on­ze pa­ti­ën­ten

Van­uit mijn per­soon­lij­ke si­tu­a­tie heb ik in de loop der ja­ren steeds meer in­te­res­se ont­wik­keld voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton, een er­fe­lij­ke her­sen­ziek­te. Ik wil graag be­rei­ken dat men­sen over­al in de pro­vin­cie de juist zorg we­ten te vin­den en krij­gen. Als pro­ject­lei­der Hun­ting­ton ben ik me­de ver­ant­woor­de­lijk voor het op­zet­ten van een ken­nis­cen­trum voor de­ze doel­groep.

In­mid­dels wo­nen er 20 pa­ti­ën­ten bij ons en kun­nen an­de­ren er te­recht voor dag­be­han­de­ling en een po­li­kli­niek. Pa­ti­ën­ten hoe­ven on­danks de on­be­kend­heid van de ziek­te bij ons niet steeds op­nieuw uit te leg­gen wat er aan de hand is. Door al on­ze ex­per­ti­se kun­nen we daar­naast zor­gen voor een goed be­han­del­plan.