verhaal van

Khatera Faiq, Hennie Stultjens, Natascha Laarhoven en Petra Jacobs

Kha­te­ra Faiq, Hen­nie Stul­t­jens, Na­ta­scha Laar­ho­ven en Pet­ra Ja­cobs

Vrij­wil­li­gers, wel­zijns­coach en me­de­wer­ker Wel­zijn Zorg­cen­trum Mar­ti­nus aan het Zorg­plein

Vrij­wil­li­gers wer­ven vrij­wil­li­gers

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus wordt ver­nieuwd, en hoe! "Er ko­men ex­tra groeps­wo­nin­gen en dag­be­han­de­ling, dus ex­tra cli­ën­ten. Daar­voor zoe­ken we nieu­we me­de­wer­kers, maar ook nieu­we vrij­wil­li­gers", ver­telt Na­ta­scha Laar­ho­ven, wel­zijns­coach bij Land van Hor­ne.

"Het duurt nog even voor­dat de eer­ste cli­ën­ten hun in­trek ne­men in het nieu­we zorg­cen­trum, maar we no­di­gen nu al men­sen uit om ken­nis te ko­men ma­ken." Na­ta­scha gaat voort­va­rend te werk, sa­men met haar col­le­ga Pet­ra Ja­cobs, me­de­wer­ker Wel­zijn: "We ko­men graag in ge­sprek met en­thou­si­as­te men­sen, jong en oud, die graag iets wil­len be­te­ke­nen voor an­de­ren, leu­ke so­ci­a­le con­tac­ten wil­len op­bou­wen en hun ei­gen ta­len­ten wil­len in­zet­ten voor de cli­ën­ten in Mar­ti­nus. Er is ook veel mo­ge­lijk voor ver­e­ni­gin­gen om iets te doen voor on­ze cli­ën­ten, we den­ken graag mee."

Op de vraag wat vrij­wil­li­gers zo­al kun­nen be­te­ke­nen, schudt Na­ta­scha een he­le lijst met mo­ge­lijk­he­den uit haar mouw: "Cli­ën­ten be­ge­lei­den bij be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten zo­als wan­de­len of zwem­men, ko­ken in een woon­groep, gast­vrou­wen, be­zoek­maatje, be­ge­lei­ding bie­den bij ac­ti­vi­tei­ten en dag­be­ste­ding etc." Pet­ra vat de lan­ge lijst sa­men met: "We gaan in ge­sprek en kij­ken naar ie­mands in­te­res­ses of per­soon­lij­ke voor­keu­ren en zoe­ken daar­bij aan­slui­ting."

"We heb­ben een heel fijn team"
Hoe­wel ze pas vier jaar in Ne­der­land is, ver­richt de 38-ja­ri­ge Af­ghaan­se Kha­te­ra Faiq al an­der­half jaar vrij­wil­li­gers­werk bij Mar­ti­nus: "Ik ben twee jaar naar school ge­weest om Ne­der­lands te le­ren. Daar­na ont­moet­te ik Na­ta­scha Laar­ho­ven en zij re­gel­de een vrij­wil­li­gers­plek. Ik wil graag con­tact heb­ben met Ne­der­lan­ders en de taal be­ter le­ren spre­ken." In Mar­ti­nus schenkt ze kof­fie en brengt ze cli­ën­ten van de long­stay naar zorg­cen­trum Ver­vers­hof. Daar zin­gen ze sa­men in het koor. Zelf zingt zij ook mee, zelfs in het dia­lect. "Wie sjo­ën oos Lim­burg ès", lacht ze. "We heb­ben een heel fijn team, ik ben goed op­ge­van­gen en voel me ge­steund door mijn col­le­ga's." Vrij­wil­li­gers­werk be­te­kent zo­veel meer, dan en­ke­le uren iets doen voor an­de­ren.

"Stil­zit­ten is voor la­ter"
Ie­de­re dins­dag­mid­dag ging Hen­nie Stul­t­jens als be­zoek­vrij­wil­li­ger naar een cli­ënt van Mar­ti­nus. "Je bouwt zo snel een band met ie­mand op en van het een kwam het an­der", her­in­nert de 64-ja­ri­ge haar start als vrij­wil­li­ger. Na ze­ven jaar zet ze zich nog steeds op al­ler­lei ma­nie­ren ac­tief in voor de cli­ën­ten van het Weer­ter zorg­cen­trum. Ster­ker nog: "Ik ben ver­knocht aan Mar­ti­nus, maar spring ook bij in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven, waar mijn moe­der ver­blijft. Ik ge­niet er­van dat de be­wo­ners zo ge­nie­ten! De tijd om zelf stil te zit­ten komt nog wel", meent Hen­nie en geeft ie­der­een een ad­vies: "Heb je niks te doen? Zet je dan een paar uur in als vrij­wil­li­ger. Het is goed voor de be­wo­ners en goed voor je­zelf: stil­zit­ten kan la­ter al­tijd nog."

Be­zoek de in­for­ma­tie­bij­een­komst of maak vrij­blij­vend een af­spraak
Bent u ge­ïn­spi­reerd door de ver­ha­len van de twee vrij­wil­li­gers en hebt u idee­ën over hoe ú van be­te­ke­nis kunt zijn voor de cli­ën­ten van Mar­ti­nus? Kom dan op don­der­dag 24 ja­nu­a­ri van 15.00 uur tot 16.30 uur naar de bij­een­komst over vrij­wil­li­gers­werk in zorg­cen­trum Mar­ti­nus. De bij­een­komst vindt plaats in zorg­cen­trum Mar­ti­nus (in­gang via de Boer­haavestraat). U kunt ook al­tijd on­ze co­ör­di­na­tor Vrij­wil­li­gers­werk Ri­nie Dries­sens bel­len voor het ma­ken van een vrij­blij­ven­de af­spraak. Bel haar via 0900 333 55 55.