verhaal van

Krachtige gespreksvoering

Krach­ti­ge ge­spreks­voe­ring

Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Ik vind het be­lang­rijk dat we eer­lij­ke in­for­ma­tie ge­ven, en daar­in be­grip heb­ben voor een cli­ënt

In de hui­di­ge maat­schap­pij heb ik als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge een af­wis­se­len­de baan. De ver­an­de­rin­gen die de ge­zond­heids­zorg door­maakt zijn er con­ti­nu. Ver­an­de­rin­gen rond­om fi­nan­cie­ring, maar ook ver­an­de­rin­gen bin­nen een or­ga­ni­sa­tie als het gaat om uit­voe­ring van een be­leid.

Zo heb­ben we af­ge­lo­pen zo­mer moe­ten be­slis­sen om zorg te gaan ver­plaat­sen naar de mid­dag of naar de avond, sim­pel­weg om de kwa­li­teit van zorg te kun­nen blij­ven le­ve­ren. Ver­plaat­sen van zorg naar de mid­dag, be­te­kent vaak dat de cli­ënt en man­tel­zorg hier­op de agen­da moet aan­pas­sen. En dan komt de al­ler­be­lang­rijk­ste taak hier­in naar vo­ren, een goe­de, be­grip­vol­le, eer­lij­ke com­mu­ni­ca­tie.

Ik vind het be­lang­rijk dat we eer­lij­ke in­for­ma­tie ge­ven, en daar­in be­grip heb­ben voor een cli­ënt. Een ge­sprek die een col­le­ga heeft ge­voerd is daar een goed voor­beeld van. Bij de­ze me­vrouw gin­gen we het was­sen ver­plaat­sen van de och­tend naar de avond. Mijn col­le­ga heeft dat bij me­vrouw en haar zoon aan­ge­ge­ven. De zoon zag hier­in geen pro­ble­men, maar me­vrouw was hui­ve­rig. Ze was het al ja­ren op de­ze ma­nier ge­wend.

Mijn col­le­ga heeft naar mijn me­ning haar­fijn in­ge­speeld op de zor­gen van me­vrouw. De eer­ste we­ken heb­ben zij we­ke­lijks met el­kaar  ge­ë­va­lu­eerd. Mijn col­le­ga heeft me­vrouw la­ten we­ten dat we on­danks de­ze keus haar hier­in be­ge­lei­den. En het gaat goed! Me­vrouw is nu aan het nieu­we zorg­tijds­blok ge­wend.

Als ik zie waar we nu staan met de nieu­we in­ge­rich­te zorgrou­tes ben ik trots dat we dit als team ge­za­men­lijk heb­ben be­reikt.