verhaal van

Lars

Lars

Zorg­as­sis­tent Zorg­cen­trum Hus­ho­ven Weert

In de zo­mer is er meest­al ex­tra hulp no­dig, in de zo­mer ben ik dan ook niet meer al­leen zorg­as­sis­tent, maar doe ik ei­gen­lijk al­ler­lei ta­ken. Het werk is dus erg ge­va­ri­eerd!

Lars werkt als zorg­as­sis­tent bij zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Zelf stu­deert hij ICT, maar werkt we­ke­lijks en­ke­le dag­de­len in de zorg. Om nóg be­ter de cli­ën­ten te hel­pen en te be­ge­lei­den, heeft Lars via Land van Hor­ne de cur­sus ADL (Al­ge­me­ne Da­ge­lijk­se le­vens­ver­rich­tin­gen) ge­daan. Hier­door kan hij de cli­ën­ten hel­pen naar bed te gaan en on­der­steu­ning te bie­den bij o.a. per­soon­lij­ke ver­zor­ging.

De dienst
Lars ver­telt over zijn dienst: 'Als ik een avond­dienst als zorg­as­sis­tent heb, be­gin ik om 18.00 uur en ben ik om 21.00 uur klaar. Als ik aan­kom in de woon­ka­mer, maak ik eerst een kort rond­je om te vra­gen hoe het gaat met al­le be­wo­ners. Ver­vol­gens zet ik de kof­fie aan en help ik de men­sen meest­al even naar de te­le­vi­sie ruim­te om naar net nieuws te kij­ken. Na het rond­bren­gen van de kof­fie doe ik met de men­sen die wil­len een spel, zo­als een pot­je kaar­ten of over­gooi­en met een bal. Ver­deeld over de rest van de avond help ik men­sen door het ge­ven van drin­ken of wat lek­kers. Aan het ein­de van mijn dienst, ligt meest­al ie­der­een lek­ker in zijn of haar bed­je.'Hoe ben ik hier te­recht ge­ko­men
'Ik ben sim­pel­weg een keer door de voor­deur naar bin­nen­ge­lo­pen om te vra­gen of ik kon pra­ten met de team­lei­der, hier kon ik met­een mee op ge­sprek. He­laas was er op dat mo­ment geen plek voor mij. Ik ben toen bij een an­de­re lo­ca­tie ge­gaan, waar ik kon wer­ken als schoon­maak­hulp. Een paar maan­den er­na werd ik ge­beld door de team­lei­der, die zei dat er een plek vrij kwam en ik daar kon ko­men als ik graag wil­de.'

An­de­re ta­ken
Bin­nen Land van Hor­ne zijn er ve­le an­de­re ta­ken die kun­nen wor­den uit­ge­voerd. Zo kun­nen bij­voor­beeld bood­schap­pen wor­den bij­ge­vuld voor be­wo­ners. Er kan wor­den ge­poetst op ap­par­te­men­ten of ge­slo­ten af­de­lin­gen. Er kun­nen war­me maal­tij­den wor­den rond­ge­bracht. De was kan wor­den bij­ge­vuld. In de zo­mer is er meest­al ex­tra hulp no­dig, in de zo­mer ben ik dan ook niet meer al­leen zorg­as­sis­tent, maar doe ik ei­gen­lijk al­le bo­ven­staan­de ta­ken. Het werk is dus erg ge­va­ri­eerd!'

Wil jij ook ko­men wer­ken bij Land van Hor­ne? Zo­als Lars al aan­geeft, zijn er tij­dens de zo­mer­maan­den vaak ex­tra hand­jes no­dig. Kijk op htt­ps://www.wer­ken­bij.land­van­hor­ne.nl/wer­ken/va­kan­tie­werk-of-bij­baan voor het ac­tu­e­le aan­bod aan bij­baan­tjes ge­du­ren­de het jaar en va­kan­tie­ba­nen.


#wer­ken­bijl­vh #va­kan­tie­werk #va­kan­tie­baan #wer­ken­in­de­zorg #zor­gen­wel­zijn #ik­zorg­mee #jon­ge­ren­werk #va­kan­tie­wer­kin­de­zorg #va­kan­tie­baan­in­de­zorg #land­van­hor­ne