verhaal van

Lies

Lies

Ver­zor­gen­de IG Zorg­cen­trum St. Jo­seph - PG af­de­ling

Ik geef veel, maar krijg het tien­vou­di­ge te­rug

Ik ben 73 jaar en werk nog steeds in de zorg. Of­fi­ci­eel ging ik vijf jaar ge­le­den met pen­si­oen, maar ik ben nooit ge­stopt met wer­ken. Ik heb 45 jaar als ver­pleeg­kun­di­ge ge­werkt, maar sinds en­ke­le ja­ren ben ik ver­zor­gen­de IG en houd ik mij voor­al be­zig met de da­ge­lijk­se ver­zor­ging van men­sen. Vol­gens mijn con­tract doe ik dat vier uur per week, maar soms werk ik wel 30 of 40 uur om al­le ga­ten op te van­gen in het roos­ter. Een sport­school heb ik dus niet no­dig.

Ik geef een beet­je, maar krijg het tien­vou­di­ge te­rug. Ik denk dat het voor­al zit in het con­tact dat je maakt met de be­wo­ners. Ze zijn de­men­te­rend, maar al­le­maal heb­ben ze een le­vens­ver­haal waar je op kunt aan­ha­ken. Ik vind het mooi met ze mee te gaan in hun her­in­ne­rin­gen en hen in hun waar­de te la­ten. We pra­ten over het ver­le­den, kij­ken naar plaat­jes of le­zen boe­ken. Men­sen we­ten vaak nog veel over vroe­ger dus dan kan je echt con­tact met ze ma­ken.

Door dit werk be­sef ik dat het een voor­recht is ge­zond te zijn. Ik ben blij dat ik dit nog kan doen en zo lang het kan en no­dig is, blijf ik het doen.