verhaal van

Liona

Li­o­na

Leer­ling Ver­pleeg­kun­de Zorg­cen­trum St. Jo­seph - PG af­de­ling

De waar­de­ring die je in de ou­de­ren­zorg krijgt, krijg je in geen an­der werk

Ik werk al­weer 6 jaar in de zorg. Tij­dens mijn BBL-op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG heb ik voor het eerst ge­werkt in de zorgDit was ge­wel­dig! De band die je op­bouwt met ou­de­ren is bij­zon­der. Tij­dens mijn sta­ge kwam ik er­ach­ter dat wer­ken met de­ze groep erg spe­ci­aal is. In plaats van 'dank­je­wel' krijg je een glim­lach of een glin­ste­ring in hun ogen. De­men­tie kan al­ler­lei ge­drags­ver­an­de­rin­gen met zich mee­bren­gen, zo­als weer­stand en boos­heidIk zie het dan ook als uit­da­ging om hier op een pro­fes­si­o­ne­le wij­ze mee om te gaan.  

Een cli­ënt die ik niet snel zal ver­ge­ten dronk ie­de­re och­tend stipt om 8 uur een kop­je kof­fie. Hij vroeg al­tijd aan mij wan­neer ik weer langs­kwam, zo­dat hij ook voor mij de vol­gen­de keer een kop­je kof­fie klaar kon zet­ten. Dat is toch lief. De waar­de­ring die je in de ou­de­ren­zorg krijgt, krijg je in geen an­der werk. Als ik een druk­ke dag heb en ik krijg een glim­lach op ie­mand zijn ge­zicht ge­to­verd, dan is dat zo­veel waard. Het geeft mij veel vol­doe­ning om voor de­ze men­sen een fij­ne dag te zor­gen. Ik houd van de­ze baan!

Na het af­ron­den van de BBL-op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG, werd mij al snel de op­lei­ding Ge­spe­ci­a­li­seerd Ver­zor­gen­de Psy­cho­ge­ri­a­trie (GVP) aan­ge­bo­den en de­ze heb ik na 1 jaar suc­ces­vol af­ge­rond. Sinds kort volg ik de BBL-op­lei­ding Ver­pleeg­kun­de via Land van Hor­ne en loop sta­ge op de Hun­ting­ton­af­de­ling. Door de op­lei­din­gen heb ik tij­dens mijn sta­ges een kijk­je kun­nen ne­men op veel af­de­lin­gen. Op de­ze ma­nier leer je de or­ga­ni­sa­tie goed ken­nen en heb ik mij op ver­schil­len­de ge­bie­den kun­nen ont­wik­ke­len.