verhaal van

Marloes

Marloes

Ver­pleeg­kun­di­ge Zorg­cen­trum Mar­ti­nus - Hun­ting­ton­af­de­ling

De Hun­ting­ton­af­de­ling be­viel mij zo goed, dat ik daar ge­ble­ven ben

Vroe­ger wil­de ik al­tijd kap­ster wor­den, maar dat raad­den ze me af van­we­ge ge­zond­heids­klach­ten. Ik ben de op­lei­ding Hel­pen­de gaan doen. Om­dat het zo goed ging, heb ik na de­ze op­lei­ding di­rect door­ge­leerd voor Ver­zor­gen­de IG en Ver­pleeg­kundige. Tij­dens mijn eind­sta­ge kwam ik op de Hun­ting­ton­af­de­ling van Land van Hor­ne te­recht en dat be­viel mij zo goed, dat ik daar ge­ble­ven ben 

Ik zoek uit­da­ging en af­wis­se­ling, daar­om past de­ze doel­groep goed bij mij. Je hebt te ma­ken met jon­ge­re én ou­de­re men­sen en het is nog een re­de­lijk on­be­ken­de doel­groep met een be­hoor­lijk hef­ti­ge ziek­te. Ie­de­re dag is weer an­ders. Je merkt dat wij als team in­vloed heb­ben op de ge­moeds­toe­stand van de men­sen. Als wij rus­tig zijn, dan geeft dat ook re­sul­taat in de woon­groep. 

Als ik te­gen an­de­ren ver­tel dat ik werk met men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton, dan hoor ik vaak de re­ac­tie 'wat hef­tig'Veel men­sen den­ken dat er el­ke dag on­rust is op de af­de­ling, maar dat is niet zo. Na­tuur­lijk is het ook wel eens las­tig. Het is voor de­ze cli­ën­ten goed dat ze bij ons wo­nen, zo­dat ze de juis­te zorg krij­gen.

Wij heb­ben een wis­se­lend team, jong en oud. Een team met hu­mor, waar je al­les te­gen kunt zeg­gen en die ach­ter je staat. In ons team moet je goed sa­men­wer­ken. Dat is in een an­der team na­tuur­lijk ook, maar bij on­rus­ti­ge cli­ën­ten ben je van een an­de­re col­le­ga af­han­ke­lijk. 

Land van Hor­ne is een gro­te or­ga­ni­sa­tieDe laat­ste ja­ren is de stich­ting flink aan het uit­brei­den met spe­ci­a­lisaties in de zorg die an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio niet aan­bie­den. Als je een op­lei­ding wilt doen, is dat al­tijd mo­ge­lijk. Als je iets an­ders wilt, dan kan dat bij Land van Hor­ne. Echt een aan­ra­der! Ik zit hier de ko­men­de ja­ren nog op mijn plaats. Er zijn nog ge­noeg kan­sen!