verhaal van

Nick

Nick

Leer­ling ver­zor­gen­de IG Zorg­cen­trum St. Jo­seph

Door voor an­de­ren te zor­gen, krijg je veel te­rug, niet in spul­len of geld, maar pu­re op­recht­heid

Na de op­lei­ding Hel­pen­de, ben ik de kap­pers­op­lei­ding gaan vol­gen. In 2018 kwam ik op het punt dat ik me­zelf ver­der wil­de ont­wik­ke­len en toen ben ik van het kap­pers­vak
te­rug­ge­gaan naar de zorg. Dat was de bes­te keu­ze!

Mijn eer­ste dag in de zorg be­gon in zorg­cen­trum Wit­ven in So­me­ren en dat voel­de zo goed! Na een kor­te pe­ri­o­de heeft mijn team­leid­ster mij de BBL op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG aan­ge­bo­den. Van­we­ge mijn leer­gie­rig­heid en ge­dre­ven­heid kon ik niet an­ders dan in­stem­men. In het na­jaar van 2018 ben ik hier­mee ge­start. Om­dat de op­lei­ding mij goed ver­gaat, mag ik de­ze ver­kort vol­gen. Als al­les goed ver­loopt, heb ik bin­nen­kort mijn di­plo­ma op zak.

Ik ben de ko­men­de ja­ren nog niet uit­ge­leerd. Zo wil ik nog de op­lei­ding Ver­pleeg­kun­de vol­gen. Mijn uit­ein­de­lij­ke doel is om voor ter­mi­na­le cli­ën­ten te zor­gen. Dit lijkt mij ont­zet­tend mooi en dank­baar werk. Juist in de­ze fa­se van het le­ven kun je veel be­te­ke­nen voor de cli­ënt en fa­mi­lie. Ook staat nacht­dien­sten draai­en hoog op mijn lijst­je. De zelf­stan­dig­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid tij­dens de­ze dien­sten spre­ken mij erg aan.

In mijn werk heb ik mij­zelf be­ter le­ren ken­nen, zo ben ik erg per­fec­ti­o­nis­tisch. Een plus­punt kan ook een valkuil zijn. Dank­zij mijn col­le­ga's heb ik veel meer los kun­nen
la­ten. Door voor an­de­ren te zor­gen, krijg je veel te­rug, niet in spul­len of geld, maar pu­re op­recht­heid. Ik zou dan ook ie­der­een aan­ra­den om een keer mee te lo­pen in de zorg, zo­dat je het zelf kunt er­va­ren.