verhaal van

Nishada Beljaars

Nischada Beljaars volgt opleiding Verzorgende-IG

Nis­ha­da Bel­jaars

Leer­ling ver­zor­gen­de IG

Geen dag is het­zelf­de in de zorg

 

"Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer." Met de­ze woor­den vat Nis­ha­da Bel­jaars sa­men waar­om zij in de zorg werkt. Ze is der­de­jaars leer­ling ver­zor­gen­de-IG en gaat één dag in de week naar school en werkt vier da­gen in de zorg.

 

Als ver­zor­gen­de geef je zorg aan men­sen die voor kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Nis­ha­da: "Het zor­gen voor en het con­tact met men­sen vind ik het leuk­ste. De zorg staat voor­op en het con­tact heb je tij­dens al­le da­ge­lijk­se din­gen, zo­als eten, aan­kle­den of dou­chen." In haar twee­de jaar werk­te ze in Rust in Roy in Stramp­roy op de PG-af­de­ling, waar men­sen met de­men­tie wo­nen. Als leer­ling doe je er­va­ring op ver­schil­len­de plek­ken op, dat kan ook bij men­sen thuis zijn.

So­ci­aal

Wat moet een ver­zor­gen­de-IG kun­nen? "Voor dit werk moet je so­ci­aal zijn, het fijn vin­den om voor ie­mand iets te be­te­ke­nen en ook in een team kun­nen wer­ken. Het is be­lang­rijk dat je goed com­mu­ni­ceert met je team­le­den en de cli­ënt ui­ter­aard, maar ook met de fa­mi­lie, art­sen en be­han­de­la­ren. Je bent ook een ver­leng­stuk van de be­han­de­laar. Bij­voor­beeld van een lo­go­pe­dist van wie je ad­vie­zen over­neemt voor ie­mand die zich vaak ver­slikt."

Voor Nis­ha­da, die zelf niet groot van stuk is, zijn het de klei­ne din­gen die het werk bij­zon­der ma­ken. "Een ge­zichts­uit­druk­king, een knuf­fel. Laatst zei een cli­ën­te te­gen mij 'Kom eens hier klein dings­ke', en ze pak­te me vast en gaf een knuf­fel. Dat vind ik echt heel leuk!"