verhaal van

Petri en Inge

Pe­tri en In­ge

Team­lei­ders Thuis­zorg

On­danks de werk­druk in de thuis­zorg, toch top­pers in het veld!

De werk­druk als ge­volg van per­so­neels­te­kort, is hoog in de zorg. Daar­naast wordt de vraag naar zorg en on­der­steu­ning steeds gro­ter. Het per­so­neels­te­kort speelt ook in de thuis­zorg een gro­te rol en de vraag naar zorg neemt ook in de­ze sec­tor enorm toe. Toch stop­pen on­ze on­baat­zuch­ti­ge thuis­zorg top­pers niet met zor­gen voor on­ze ou­de­ren. Team­lei­ders In­ge Her­mans en Pe­tri Kis­sen ver­tel­len over de si­tu­a­tie en met trots over hun col­le­ga's.

In­ge is team­lei­der van wijk­teams Keent/Moe­sel, Cen­trum 1 en Cen­trum 2 Weert: "De aan­ko­men­de zo­mer­pe­ri­o­de maakt het te­kort nog las­ti­ger. Me­de­wer­kers wil­len gaan ge­nie­ten van hun wel­ver­dien­de va­kan­tie, maar aan de an­de­re kant komt er ook veel druk te lig­gen op de col­le­ga's die wel nog aan het werk zijn. Dat maakt het niet mak­ke­lijk voor ie­der­een. Het blijft zoe­ken naar een goe­de ba­lans om al­le col­le­ga's ge­zond aan het werk te hou­den. Hier wordt dan ook al­les aan ge­daan."

Pe­tri, team­lei­der in Stramp­roy/Hun­sel en Groe­nen­woud/Leu­ken, ver­telt trots: "On­danks de ve­le ex­tra uren die on­ze col­le­ga's ma­ken, de in­vloed die het heeft op hun pri­véle­ven, wordt er met pas­sie ge­werkt om de juis­te zorg op het juis­te mo­ment aan cli­ën­ten te ver­le­nen. De­ze enor­me be­trok­ken­heid wordt door de cli­ën­ten en man­tel­zor­gers zeer ge­waar­deerd en is te­rug te zien in de mooie sco­re van een 8,4 (!) uit een client­te­vre­den­heids­on­der­zoek. Cli­ën­ten ge­ven aan dat on­ze col­le­ga's in de wijk­teams vrien­de­lijk, des­kun­dig en en­thou­si­ast zijn. Dit zijn prach­ti­ge com­pli­men­ten en Land van Hor­ne is dan ook hart­stik­ke trots op de­ze col­le­ga's!"

In­ge: "De wijk­ver­ple­ging is écht een mooi vak­ge­bied, want wer­ken in de thuis­zorg geeft vol­doe­ning en wordt vaak met een groot zorg­hart ge­daan, dat stra­len on­ze me­de­wer­kers ook uit."

Pe­tri: "Je bent ook echt be­lang­rijk voor de cli­ën­ten en je zorgt, sa­men met an­de­re dis­ci­pli­nes, dat men­sen lan­ger thuis kun­nen blij­ven wo­nen en ge­nie­ten van hun ou­de dag in hun ei­gen huis."

Dus de vol­gen­de keer als je een thuis­zorg me­de­wer­ker ziet, geef de­ze per­soon een ex­tra bre­de lach - ze heb­ben het meer dan ver­diend. Of nog be­ter: Kom zelf wer­ken in de thuis­zorg! Wij ver­wel­ko­men graag ge­dre­ven col­le­ga's die met een enorm zorg­hart zich in­zet­ten voor on­ze ou­de­ren.