verhaal van

Planning = realisatie?

Plan­ning = re­a­li­sa­tie?

Do­lin­de - ma­na­ger wijk­ver­ple­ging Thuis­zorg

Wel was het erg wen­nen om goed te plan­nen. Dat vraagt met na­me in het be­gin in­ten­sief over­leg tus­sen de be­trok­ken me­de­wer­kers

Ver­min­de­ring van de ad­mi­ni­stra­tie­ve druk is een groot punt van aan­dacht in de zorg. Dit om­dat we al­le­maal zo­veel mo­ge­lijk met zorg van on­ze cli­ën­ten be­zig wil­len zijn. Bin­nen de wijk­ver­ple­ging zet­ten we in de twee laat­ste maan­den van het jaar 2020 weer een stap in de rich­ting van ver­min­de­ring van en­ke­le ad­mi­ni­stra­tief ta­ken.

Al­le in­for­ma­tie bij de hand
De zorg­dos­siers en de rou­tes waar on­ze me­der­wer­kers in de wijk­ver­ple­ging hun in­for­ma­tie uit­ha­len staan in een sys­teem ge­naamd ONS. Ie­de­re me­de­wer­ker heeft een mo­bie­le te­le­foon waar­mee ze de­ze rou­tes en zorg­plan­nen kun­nen le­zen.

Veel han­de­lin­gen dus vaak meer werk
Tot op dit mo­ment scant de me­de­wer­ker met de te­le­foon in zo­dra we bij de client naar bin­nen gaan. Zo­dra we klaar zijn scan­nen we weer. Zo de­cla­re­ren we au­to­ma­tisch de tijd die we bij de client zijn ge­weest naar de Zorg­ver­ze­ke­raar. Dat scan­nen ging niet al­tijd goed he­laas. Soms deed in­ter­net het niet, soms werk­te de scan­ner niet of soms was er nog iets op de val­reep waar­door je weer bij de client naar bin­nen moest. Hier­door moest er vaak ach­ter­af vanal­les ver­an­derd wor­den aan de in­ge­scan­de tijd. Mu­te­ren noe­men we dat. In­scan­nen en mu­te­ren zijn han­de­lin­gen die ge­luk­kig niet meer nood­za­ke­lijk zijn met de nieu­we ma­nier van wer­ken. 

Plan­ning = re­a­li­sa­tie
We gaan over naar Plan­ning is Re­a­li­sa­tie; de rou­te die in je plan­ning staat is de rou­te die je loopt. Je hoeft niet meer in en uit te scan­nen. Als er dan toch ach­ter­af struc­tu­re­le, dus blij­ven­de, za­ken an­ders zijn dan pas­sen we de plan­ning aan.

Goe­de plan­ning is be­lang­rijk
Dit pro­ces van over­stap­pen is ove­ri­gens geen mak­ke­lijk pro­ces; de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge moet goed in­schat­ten wat de ver­wach­te tijd is die we no­dig heb­ben om zorg te ver­le­nen. Ook moe­ten we in­schat­ten hoe­veel tijd we no­dig heb­ben om de zorg aan de cli­ënt te re­ge­len, denk dan aan bel­len met de huis­arts of met fa­mi­lie.

Proef­pe­ri­o­de in Os­pel
In wijk­team Os­pel heb­ben we de pi­lot ge­daan. Die is goed ver­lo­pen, me­de­wer­kers wa­ren blij dat het in­scan­nen niet meer hoeft. Wel was het erg wen­nen om goed te plan­nen. Dat vraagt met na­me in het be­gin in­ten­sief over­leg tus­sen de be­trok­ken me­de­wer­kers. Van­af 9 no­vem­ber zijn we ge­start met het over­stap­pro­ces: één voor één gaan de an­de­re wijk­teams ook over naar de nieu­we werk­wij­ze.

We wen­sen ie­der­een suc­ces met de­ze ver­an­de­ring!