verhaal van

Raoul Bakkes

Ra­oul Bak­kes

di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning Stich­ting Land van Hor­ne

Het nieu­we Zorg­plein Land van Hor­ne
Zorg­cen­trum Mar­ti­nus, Hun­ting­ton­cen­trum, Be­han­del­cen­trum en Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Nieuw­bouw St. Mar­ti­nus wordt het in het Weert­se ge­noemd. "Dat klopt deels", licht Ra­oul Bak­kes, di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning toe. "Naast het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus zijn in het nieu­we com­plex ook het Be­han­del­cen­trum, Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton ge­ves­tigd. En zij lig­gen ge­za­men­lijk aan het nieu­we Zorg­plein."

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus
Aan het Zorg­plein zit on­der an­de­re zorg­cen­trum Mar­ti­nus. "Het ou­de St. Mar­ti­nus was aan ver­nieu­wing toe en vol­deed niet meer aan de hui­di­ge ei­sen. Er is daar­om ge­ko­zen om een heel nieuw com­plex neer te zet­ten waar­door er mo­ge­lijk­he­den zijn om de laat­ste zorg­tech­nie­ken toe te pas­sen en het ge­bouw toe­komst­be­sten­dig te ma­ken", al­dus Ra­oul. Ook de naam van het zorg­cen­trum is ver­nieuwd: Zorg­cen­trum Mar­ti­nus. "We wil­len dat al­le cli­ën­ten zich thuis voe­len, on­ge­acht ach­ter­grond of re­li­gie."

Ex­per­ti­ses on­der één dak
Aan het zorg­plein lig­gen ook het Be­han­del­cen­trum, Hun­ting­ton­cen­trum en Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. "Het is een gro­te meer­waar­de door de­ze ex­per­ti­ses al­le­maal on­der­dak te bie­den in één com­plex. We bun­de­len daar­mee ken­nis en sa­men­wer­king. En dat komt al­leen maar ten goe­de van de zorg en de cli­ënt", al­dus Ra­oul.

Een prach­ti­ge plek
Een an­der groot voor­deel van het nieu­we com­plex is de na­bij­heid van het zie­ken­huis en de plek mid­den in de stad. Ra­oul legt uit: "Het nieu­we com­plex is een prach­ti­ge plek om te wo­nen en te ver­blij­ven. Een fris­se nieu­we om­ge­ving, met ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen zo­als de gas­te­rij, mid­den in de stad en zorg op maat. Een plek waar cli­ën­ten zich thuis voe­len." Hal­ver­we­ge 2019 ne­men de eer­ste cli­ën­ten hun in­trek in het nieu­we com­plex.