verhaal van

Rinie Driessens

Rinie Driessens, coördinator vrijwilligerswerk in Weert

Ri­nie Dries­sens

Co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk

De tijd is voor­bij dat vrij­wil­li­gers zich ja­ren­lang ver­bin­den aan een en de­zelf­de or­ga­ni­sa­tie

"De tijd is voor­bij dat vrij­wil­li­gers zich ja­ren­lang ver­bin­den aan een en de­zelf­de or­ga­ni­sa­tie," zegt Ri­nie Dries­sens, co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk.

Al­ler­lei mo­tie­ven voor vrij­wil­li­gers­werk

"Voor het ver­rich­ten van vrij­wil­li­gers­werk zijn al­ler­lei mo­tie­ven mo­ge­lijk. Het zin­vol be­zig zijn of men­sen ont­moe­ten, bij­voor­beeld, net als het op­doen van er­va­ring om meer kans te heb­ben op een be­taal­de baan of het in­zet­ten van je ta­len­ten tus­sen twee ba­nen in. Daar­bij is het aan­bod aan ac­ti­vi­tei­ten om je be­perk­te vrije tijd mee te vul­len enorm. Kie­zen voor vrij­wil­li­gers­werk is een he­le be­wus­te keu­ze."

Ori­ën­te­rend ge­sprek: op zoek naar een goe­de match!

"Het is de uit­da­ging om jon­ge­ren en ou­de­ren te be­rei­ken en te boei­en voor de ta­ken, die je als or­ga­ni­sa­tie wil in­vul­len. Een ori­ën­te­rend ge­sprek met de co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk en de kan­di­daat vrij­wil­li­ger is een be­lang­rijk in­stru­ment om tot een goe­de af­stem­ming te ko­men."

Zo kwam Pau­li­ne Pou­wels, na 10 jaar een Bras­se­rie ge­rund te heb­ben in Bel­gië, door haar part­ner in Weert te­recht. Zij wil­de in Weert men­sen le­ren ken­nen en dacht aan vrij­wil­li­gers­werk. In het ori­ën­te­rend ge­sprek met Ri­nie bleek al gauw dat Pau­li­ne van ve­le mark­ten thuis was en naast het leg­gen van so­ci­a­le con­tac­ten ook graag zelf­stan­dig werkt, ge­voel heeft voor gast­vrij­heid en cre­a­tief is. In over­leg werd be­slo­ten dat Pau­li­ne zou star­ten op de af­de­ling long­stay, waar een pro­ject loopt om de ac­ti­vi­tei­ten op de huis­ka­mer uit te brei­den, maar waar nog geen vast­om­lijnd plan ligt hoe dat er­uit moet zien. Pi­o­niers­zin is voor de­ze vrij­wil­li­gers­taak ge­wenst. Net de uit­da­ging waar Pau­li­ne naar op zoek was.

Bin­den en boei­en

Ri­nie doet haar best om vrij­wil­li­gers te bin­den en te boei­en. "De komst van de ge­boei­de vrij­wil­li­ger vraagt om een goe­de be­ge­lei­ding en het heb­ben van oog en oor voor de wen­sen en com­pe­ten­ties van vrij­wil­li­gers," vat zij sa­men.