verhaal van

Samen tegen eenzaamheid

Sa­men te­gen een­zaam­heid

Lau­ra en So­p­hie - Wijk­ver­pleeg­kun­di­gen Thuis­zorg

Het co­ro­na­vi­rus kun­nen we niet stop­pen, het een­zaam­heids­vi­rus wel

We zijn in­mid­dels één jaar la­ter, half maart 2020 ging Ne­der­land voor de eer­ste keer in Lock­down. On­der­tus­sen is er heel veel ge­beurd: an­der­hal­ve me­ter sa­men­le­ving, mond­kap­jes, avond­klok, raam­be­zoe­ken, 1 be­zoe­ker per dag. Ook de slui­ting van win­kels en kap­pers, met co­ro­na­kap­sels als ge­volg.

Ook al gaat Ne­der­land lang­zaam weer open, dit wa­ren al­le­maal maat­re­ge­len die er­voor zor­gen dat je so­ci­aal be­perkt wordt en het ook een­zaam kan zijn. Een­zaam­heid kan heel moei­lijk zijn. Het kan je be­per­ken in je da­ge­lijk­se le­ven, je struc­tuur neemt af, een­zaam­heid neemt toe.

Wist je dat je kunt hel­pen op een­zaam­heid te be­strij­den? Om de men­sen een hart on­der de riem te ste­ken en te la­ten we­ten dat we aan ze den­ken kun je bij­voor­beeld:

  • Brie­ven en kaar­ten stu­ren, of te­ke­nin­gen;
  • Aan­ge­zien het weer mooi­er weer wordt, kun­nen we weer be­gin­nen met stoep­krijt­te­ke­nin­gen;
  • Maak con­tact­loos con­tact. Zwaai bij­voor­beeld eens voor het raam naar een be­wo­ner;
  • (Vi­deo) bel va­ker en lan­ger;
  • Stem on­der­ling af wie wel­ke dag op be­zoek gaat, zorg dat dit goed ver­deeld is.


Maar wist je ook dat er in­stan­ties zijn waar (een­za­me) per­so­nen met vra­gen te­recht kun­nen?


Het co­ro­na­vi­rus kun­nen we niet stop­pen, het een­zaam­heids­vi­rus wel. La­ten we er sa­men voor zor­gen dat nie­mand zich in de steek ge­la­ten voelt.