verhaal van

Samenwerking Vitaal Thuis, Revalidatie en Thuiszorg

Sa­men­wer­king Vi­taal Thuis, Re­va­li­da­tie en Thuis­zorg

Mie­ke, Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Door de in­ten­sie­ve sa­men­wer­king van Vi­taal Thuis, de Re­va­li­da­tie en de Thuis­zorg bin­nen Land van Hor­ne zijn ve­le mo­ge­lijk­he­den voor cli­ën­ten om in ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving te blij­ven en com­for­ta­bel van hun ou­de dag te ge­nie­ten!

In de thuis­zorg wer­ken we met de cli­ënt en zijn of haar net­werk toe naar zo­veel mo­ge­lijk zelf­red­zaam­heid. Dat doen we door te kij­ken wat de cli­ënt nog wel kan, wat het net­werk kan be­te­ke­nen en waar we nog mo­ge­lijk­he­den zien om voor­uit­gang te boe­ken. Sa­men met de cli­ënt, het net­werk en even­tu­eel de in­zet van an­de­re dis­ci­pli­nes uit de 1e lijn of de in­zet van hulp­mid­de­len wordt dit op­ge­pakt.

Vi­taal Thuis
Zo kun­nen we van­uit de thuis­zorg het team van Vi­taal Thuis van Land van Hor­ne in­zet­ten voor de thuis­wo­nen­de cli­ënt.  Dit team be­staat uit be­han­de­la­ren met een ei­gen spe­ci­a­lis­me, ver­te­gen­woor­digd hier­in zijn; Er­go­the­ra­peut, Fy­si­o­the­ra­peut, Lo­go­pe­dist,  Di­ë­tis­te, Psy­cho­loog, Gees­te­lijk ver­zor­ger, Spe­ci­a­list ou­de­reng­nees­kun­de. De lij­nen bin­nen het team van Vi­taal Thuis zijn kort, maar ook met de thuis­zorg. Hier­door kun­nen we sa­men de bes­te zorg voor de cli­ënt in­zet­ten, he­le­maal op maat.

De hulp­mid­de­len­box
Bin­nen elk wijk­team heb­ben we een hulp­mid­de­len­box met de meest voor­ko­men­de hulp­mid­de­len,  zo­dat we de­ze laag­drem­pe­lig kun­nen uit­pro­be­ren met de cli­ënt sa­men. Op die ma­nier on­der­steu­nen we de cli­ënt en zijn of haar net­werk om zelf­red­zaam te wor­den en/of blij­ven. Ko­men we er niet uit met de hulp­mid­de­len­box? Dan scha­ke­len we het team van Vi­taal Thuis in en vra­gen we bij­voor­beeld een Er­go­the­ra­peut om mee te den­ken.

Wan­neer Vi­taal Thuis?
Vaak scha­ke­len we Vi­taal Thuis in bij ver­min­der­de mo­bi­li­teit, li­cha­me­lijk ach­ter­uit­gang, aan­pas­sin­gen die no­dig zijn in huis etc. Maar daar­naast ook voor ad­vies bij cog­ni­tie­ve pro­ble­men, steun­kou­sen, val­ge­vaar, on­ge­wild ge­wichts­ver­lies, slech­te wond­ge­ne­zing of de al­ge­he­le ach­ter­uit­gang door het ou­der wor­den.

Na re­va­li­da­tie
Ook na­dat een cli­ënt in het Re­va­li­da­tie­cen­trum (GRZ) van Land van Hor­ne ge­re­va­li­deerd heeft en weer thuis­komt, kan het zijn dat er nog in­zet van thuis­zorg al dan niet in sa­men­wer­king met Vi­taal Thuis no­dig is. Ook met de Re­va­li­da­tie zijn de lijn­tjes kort en vindt er on­der­ling goed over­leg plaats voor­dat de cli­ënt naar huis komt. Bin­nen de Re­va­li­da­tie wer­ken ze met de­zelf­de hulp­mid­de­len­box, waar­door er tij­dens het re­va­li­de­ren al een start ge­maakt kan wor­den met kie­zen van het juis­te hulp­mid­del voor de cli­ënt.

Kort­om, door de in­ten­sie­ve sa­men­wer­king van Vi­taal Thuis, de Re­va­li­da­tie en de Thuis­zorg bin­nen Land van Hor­ne zijn ve­le mo­ge­lijk­he­den voor cli­ën­ten om in ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving te blij­ven en com­for­ta­bel van hun ou­de dag te ge­nie­ten!