verhaal van

Sanne

San­ne

Di­ë­tis­te Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

We za­ten met het Hun­ting­ton team bij el­kaar toen op­eens een echt­ge­no­te van een cli­ënt bin­nen­kwam met een gro­te bood­schap­pen­tas vol met klei­ne be­dank­jes. De­ze blijk van waar­de­ring over­viel mij

Als stu­dent aan de op­lei­ding Food De­sign and In­no­va­ti­on wist ik al snel dat ik me ver­der wil­de ver­die­pen in di­ë­te­tiek. Via een om­weg ben ik dan ook de­ze op­lei­ding gaan vol­gen en daar heb ik nooit spijt van ge­had. Bij Land van Hor­ne ben ik be­gon­nen op de af­de­ling So­ma­tiek van zorg­cen­trum Mar­ti­nus en af­de­ling Re­va­li­da­tie. Nu be­han­del ik ook de cli­ën­ten van de af­de­ling Hun­ting­ton, de af­de­ling So­ma­tiek en de cli­ën­ten van de eer­ste­lijns­zorg. Ik heb veel uit­da­ging op de af­de­ling Hun­ting­ton. Sa­men­wer­ken in een mul­ti­dis­ci­pli­nair team en de uit­da­gin­gen van het ziek­te­beeld spre­ken me erg aan.  

De ou­de­ren­zorg is de toe­komst van­we­ge de ver­grij­zing. Ou­de­ren hech­ten veel waar­de aan goedlek­ker eten en de­ze me­ning deel ik. Bij de­ze doel­groep is het dan ook be­lang­rijk om de me­di­sche zorg af te we­gen te­gen de kwa­li­teit van le­ven. De be­han­de­ling is ge­slaagd als de cli­ënt het niet als di­eet er­vaart, maar als een klei­ne ver­an­de­ring in het dage­lijk­se le­ven.

Een mo­ment dat ik niet snel zal ver­ge­ten is on­ge­veer 3 jaar ge­le­den. We za­ten met het Hun­ting­ton team bij el­kaar toen op­eens een echt­ge­no­te van een cli­ënt bin­nen­kwam met een gro­te bood­schap­pen­tas vol met klei­ne be­dank­jes. De­ze blijk van waar­de­ring over­viel mij. Ik had geen be­nul dat wij als team zo­veel be­te­kend heb­ben. 

De va­ri­a­tie in mijn be­roep daagt mij uit! Zo ben ik voor de scher­men met cli­ën­ten be­zig en ach­ter de scher­men met pro­jec­ten waar­bij voe­ding een rol speelt. Er is nog ruim­te voor ver­be­te­ring als we kij­ken naar de po­si­tie die voe­ding en een di­ë­tist heb­ben in de zorg. Ie­der­een heeft een me­ning over voe­ding en daar moe­ten we met zijn al­len over in ge­sprek blij­ven en voor­al blij­ven sa­men­wer­ken.