verhaal van

Stijn

Stijn

Er­go­the­ra­peut Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Als je denkt dat het niet uit­da­gend ge­noeg is, kijk dan maar eens naar ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie­zorg

Per­soon­lij­ke zorg trok mij niet zo aan, dus toen kwam ik al snel uit bij er­go­the­ra­pie. Het be­roep is erg di­vers: jon­ge­ren, ou­de­ren, kin­de­ren, het kan al­le­maal. Maar de ba­sis is om te zor­gen dat men­sen zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kun­nen blij­ven en de kwa­li­teit van le­ven kun­nen be­hou­den.

Tij­dens mijn op­lei­ding had ik min­der af­fi­ni­teit om met ou­de­ren te wer­ken. Toen ik moest kie­zen voor een sta­ge, heb ik toch be­wust voor de­ze doel­groep ge­ko­zen om­dat ik het zelf wil­de er­va­ren. En wat ben ik blij dat ik dat ge­daan heb. De gro­te dank­baar­heid van de­ze men­sen en de com­plexi­teit van de vraag­stuk­ken, heb­ben mij op an­de­re ge­dach­ten ge­bracht. 

Je maakt bij­zon­de­re mo­men­ten mee, voor­al bij in­ten­sie­ve be­han­de­lin­gen. Je ziet el­kaar el­ke dag en je werkt el­ke dag sa­men, dat geeft een band. Zo is er een ca­sus die ik niet snel zal ver­ge­ten. Het was een op­na­me van een man die door een her­sen­in­farct niet meer op ei­gen kracht op kon staan en nood­ge­dwon­gen in bed moest lig­gen. Na een in­ten­sief re­va­li­da­tie­tra­ject van maan­den is het ge­lukt om de­ze per­soon weer naar huis te kun­nen la­ten gaan. Dat is een van de mooi­ste din­gen in mijn vak, sa­men met het he­le team én de cli­ënt een doel voor ogen heb­ben en de­ze sa­men re­a­li­se­ren. Een 'dank­je­wel' krij­gen is fijn, maar is niet no­dig, het is ten­slot­te mijn werk.

Veel men­sen heb­ben een mi­ni­maal beeld van de zorg. Het is heel breed is, meer dan al­leen per­soon­lij­ke en me­di­sche han­de­lin­gen. Al­leen al bij Land van Hor­ne zijn er zo veel ver­schil­len­de doel­groe­pen. Je be­paalt zelf wel­ke kant je op wilt. Als je denkt dat het niet uit­da­gend ge­noeg is, kijk dan maar eens naar ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie­zorg. Daar zit meer uit­da­ging in dan je mis­schien in eer­ste in­stan­tie zou den­ken.

Per 1 ju­ni 2020 is Stijn be­gon­nen aan een nieu­we uit­da­ging bij Land van Hor­ne. Hij is ad­vi­seur Zorg­tech­no­lo­gie op de af­de­ling In­for­ma­ti­se­ring & Au­to­ma­ti­se­ring.