verhaal van

Stimulering E-health in de Thuiszorg (SET)

Sti­mu­le­ring E-he­alth in de Thuis­zorg (SET)

Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Ook bin­nen de thuis­zorg gaan we met de tijd mee en on­der­zoe­ken we of de op­ko­men­de zorg­tech­no­lo­gie ons van dienst kan zijn in de toe­komst

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus heb­ben we dit jaar op be­paal­de mo­men­ten ge­bruik moe­ten ma­ken van di­gi­ta­le mid­de­len. Een goed voor­beeld hier­van is het beeld­bel­len met cli­ën­ten en/of hun fa­mi­lies. Ui­ter­aard be­hoor­lijk wen­nen, maar het le­ver­de wél wat op!

Op dit mo­ment zijn we bin­nen Land van Hor­ne on­der­zoek aan het doen hoe we nog meer di­gi­ta­le tech­nie­ken kun­nen ge­brui­ken in de zorg­ver­le­ning voor on­ze cli­ën­ten. Dit doen in de werk­groep SET: Sti­mu­le­ring E-he­alth in de Thuis­zorg. We staan bij­voor­beeld stil bij de in­zet van de me­dido (een au­to­ma­ti­sche me­di­cijn­dis­pen­cer), maar den­ken ook  na over an­de­re zorg­tech­no­lo­gie

In de be­gin­fa­se van dit on­der­zoek zijn we voor­al op zoek naar wel­ke ken­nis en vaar­dig­he­den col­le­ga's no­dig heb­ben be­tref­fen­de de zorg­tech­no­lo­gi­sche hulp­mid­de­len. Daar­naast gaan we be­kij­ken wel­ke be­hoef­ten er bij cli­ën­ten en man­tel­zor­gers spe­len. Op die ma­nier bren­gen we in kaart hoe we zo­wel on­ze col­le­ga's als cli­ën­ten mee­krij­gen in de toe­ne­men­de ont­wik­ke­lin­gen en ge­bruik van zorg­tech­no­lo­gie.

Het pro­ject staat op dit mo­ment nog in de kin­der­schoe­nen en in de ko­men­de maan­den zal er meer dui­de­lijk wor­den bin­nen de SET pro­ject­groep.  Dui­de­lijk is dat we ook bin­nen de thuis­zorg met de tijd mee­gaan en on­der­zoe­ken of de op­ko­men­de zorg­tech­no­lo­gie ons van dienst kan zijn in de toe­komst. We hou­den jul­lie op de hoog­te!