verhaal van

Tanja

Tan­ja

Ver­pleeg­kun­di­ge en ca­sema­na­ger Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Ver­wacht geen gro­te din­gen, maar waar­deer voor­al de klei­ne din­gen.

Ik was 31 jaar toen ik in de zorg ging wer­ken. Nu denk ik: was ik maar veel eer­der in de zorg gaan wer­ken. On­be­wust heeft de zorg al­tijd in mij ge­ze­ten. Ik ben een pit­tig per­soon, maar ik help ook graag men­sen. Ik werk al­weer 16 jaar bij Land van Hor­ne en in de­ze tijd heb ik al­le kan­sen ge­kre­gen. Ik be­gon als hel­pen­de en ben door­ge­groeid naar zorg­co­ör­di­na­tor en ver­pleeg­kun­di­ge. De op­lei­din­gen Ver­zor­gen­de IG, EVV (Eerst­ver­ant­woor­de­lij­ke) en Ver­pleeg­kun­de heb ik suc­ces­vol af­ge­rond. Daar­naast heb ik ook een di­plo­ma voor ca­sema­na­ger.

Ik heb al­weer 10 jaar er­va­ring met Hun­ting­ton. Tij­dens mijn sta­ge kwam ik op de­ze af­de­ling te­recht. Hun­ting­ton is echt mijn doel­groep. De psy­chi­a­tri­sche kant en de jon­ge men­sen zie ik als een uit­da­ging. Ik vind het bij­zon­der om on­danks de be­per­kin­gen de men­sen een zo zin­vol mo­ge­lijk le­ven te ge­ven.

Als ca­sema­na­ger ga ik op huis­be­zoek, dan zie je het to­taal­plaat­je wat de ziek­te met zich mee­brengt. Het zijn ooit ge­zin­nen met jon­ge kin­de­ren. Kin­de­ren heb­ben 50% kans om de ziek­te te krij­gen. Bij thuis­wo­nen­de pa­ti­ën­ten is het vaak de kunst om ze hulp te le­ren aan­vaar­den. Het zijn vaak moei­lij­ke ca­sus­sen. Soms lukt het en soms ook niet. Dat kan frus­tre­rend zijn, maar dat brengt de ziek­te nu een­maal met zich mee.

Mijn werk zou ik om­schrij­ven als uit­da­gend en zwaar, ze­ker als er kin­de­ren bij be­trok­ken zijn. Het is dan ook be­lang­rijk dat je niet al­les per­soon­lijk op­vat, want an­ders krijg je het moei­lijk. Het is voor­al mooi werk om­dat je op ter­mijn al­tijd iets voor de men­sen of fa­mi­lie kunt be­te­ke­nen. Ver­wacht geen gro­te din­gen, maar waar­deer voor­al de klei­ne din­gen.

In ons team heb­ben we col­le­ga's no­dig die ge­duld heb­ben, stand­vas­tig zijn, out of the box kun­nen den­ken en een bre­de rug heb­ben. Ie­de­re func­tie heeft zijn ei­gen ta­ken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, maar in ons team doen we el­kaar eer aan en wer­ken we sa­men.