verhaal van

Thuiszorg in de zomer

Thuis­zorg in de zo­mer

Mie­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Een fij­ne tijd, maar ook een he­le uit­da­ging

Wer­ken in de thuis­zorg is een mooi be­roep en ze­ker in de zo­mer wan­neer het lek­ker weer is, men­sen meer bui­ten zijn en de stem­ming be­ter is. Maar wer­ken in de thuis­zorg tij­dens de zo­mer is ook een uit­da­ging.

Tij­dens de zo­mer­druk­te van va­kan­ties en ho­ge tem­pe­ra­tu­ren wordt er in de thuis­zorg nog meer een be­roep ge­daan op on­ze cre­a­ti­vi­teit. Want hoe kun­nen we de zorg, sa­men met hulp van de cli­ën­ten en man­tel­zor­gers, zo in­rich­ten en re­ge­len dat ie­der­een zijn wel­ver­dien­de va­kan­tie krijgt en de cli­ën­ten de zorg die ze no­dig heb­ben. Vaak moe­ten we ex­tra dien­sten draai­en in de­ze druk­ke pe­ri­o­de zo­dat je­zelf en je col­le­ga's er even tus­sen­uit kun­nen. En als dan ook nog het kwik stijgt, is het flink aan­po­ten voor de me­de­wer­kers: cli­ën­ten on­der­steu­nen in de dou­che op een war­me, voch­ti­ge bad­ka­mer of op het heetst van de dag met je fiets of au­to van cli­ënt naar cli­ënt rij­den.

In de­ze pe­ri­o­de is er ook ex­tra aan­dacht voor uit­dro­gings­ver­schijn­se­len en me­di­ca­tie­ge­bruik bij cli­ën­ten. Cli­ën­ten krij­gen ad­vie­zen van de thuis­zorg­me­de­wer­kers om de war­me da­gen zo goed mo­ge­lijk door te ko­men:

  • Ex­tra drin­ken, dit wordt ook klaar ge­zet
  • Goed blij­ven drin­ken en eten
  • Luch­ti­ge kle­ding dra­gen
  • Gor­dij­nen dicht la­ten of zon­we­ring la­ten zak­ken
  • Tem­po ver­la­gen, min­der ac­ti­vi­tei­ten on­der­ne­men
  • Geen ac­ti­vi­tei­ten ver­rich­ten op het heetst van de dag


Me­de­wer­kers heb­ben niet al­leen oog voor de cli­ënt, maar ook voor el­kaar. En het mooie is dat cli­ën­ten ook oog voor de me­de­wer­kers heb­ben door drin­ken aan te bie­den of even sa­men te gaan zit­ten en een praat­je te ma­ken. Want om die zo­mer­druk­te sa­men door te ko­men is het be­lang­rijk om goed voor je­zelf en el­kaar te zor­gen.

En ie­der jaar lukt het weer om al­le zorg te bie­den tij­dens die druk­ke, he­te maan­den. Wat ben ik toch trots op al die thuis­zorg­me­de­wer­kers die dat toch weer sa­men voor el­kaar krij­gen!