verhaal van

Toos, Dinie, Pascalle, Jolanda en Leonie

Toos, Di­nie, Pas­cal­le, Jo­lan­da en Le­o­nie

Af­de­ling PG Zorg­cen­trum St. Jo­seph

Wij ma­ken er el­ke dag een feest­je van

Wer­ken in de zorg is bij ons team met de pap­le­pel in­ge­go­ten. We gin­gen al van kleins af aan op be­zoek of mee­hel­pen in het be­jaar­den­huis. Zes jaar ge­le­den be­gon­nen wij als team op een PG woon­groep van acht cli­ën­ten, waar wij nog steeds el­ke dag een feest­je ma­ken. 

El­ke och­tend be­groe­ten we on­ze cli­ën­ten met 'goe­de­mor­gen'. Wij ken­nen de cli­ën­ten goed en we we­ten dan ook hoe de per­soon de dag wil star­ten. Bij de ene cli­ënt ga je op bed zit­ten en be­gint de dag met een praat­je en bij de an­de­re zet je eerst de mu­ziek aan zo­dat de­ze rus­tig wak­ker kan wor­den.

De wen­sen van de cli­ën­ten pro­be­ren wij zo­veel mo­ge­lijk na te le­ven: ik wil nog even blij­ven lig­gen, kun je mijn na­gels lak­ken, kan ik mijn vrouw bel­len? Dit al­les kun­nen wij, me­de door on­ze zorg­as­sis­ten­ten, vrij­wil­li­gers en man­tel­zor­gers, mo­ge­lijk ma­ken. Wij la­ten 1 à 2 keer per week de fa­mi­lie mee­ge­nie­ten van ons feest­je door fo­to's en ver­ha­len te plaat­sen op Fa­mi­lie­net.

Klei­ne din­gen ma­ken het su­per leuk om te wer­ken in de zorg. Zo had een cli­ënt de voor­ma­li­ge ko­nin­gin ge­schre­ven met het ver­zoek om de lie­ve zus­ters op­slag te ge­ven. Dit is toch ge­wel­dig! Voor ons is dit het mooi­ste be­roep wat er is.