verhaal van

Veiligheid in deze tijd

Vei­lig­heid in de­ze tijd

Mie­ke - wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Sa­men zor­gen we er­voor dat we vei­lig de­ze pe­ri­o­de door­ko­men

Het is herfst, de bla­de­ren val­len van de bo­men, de da­gen wor­den kor­ter, het griep­sei­zoen breekt weer aan en dan neemt ook nog het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen toe. Hoe gaan we dan om met vei­lig­heid in de thuis­zorg voor cli­ënt en me­de­wer­ker?

Vei­lig­heid thuis
De da­gen wor­den kor­ter, het is vroeg don­ker en la­ter licht.
Niet ie­de­re cli­ënt vindt het pret­tig om de deur open te doen als het don­ker is bui­ten, le­gi­ti­ma­tie is dan heel be­lang­rijk. De­ze heeft de thuis­zorg­me­de­wer­ker al­tijd bij zich. Daar­naast is het fijn als er een be­kend ge­zicht komt in een af­ge­spro­ken tijds­blok. Dat schept ver­trou­wen. Een lamp bij de voor­deur kan ook hel­pen. Dat is zo­wel voor de cli­ënt als de thuis­zorg­me­de­wer­ker pret­tig.
Ver­der is het be­lang­rijk dat er vol­doen­de licht is in huis, evt. een lamp die werkt op een sen­sor als de cli­ënt langs loopt. Dat ver­kleint het val­ge­vaar.

Vei­lig­heid bui­ten
Daar­naast wordt het weer glad bui­ten door de val­len­de bla­de­ren en re­gen. Be­lang­rijk voor de cli­ënt om ste­vi­ge schoe­nen aan te trek­ken en een loop­hulp­mid­del mee te ne­men als ze naar bui­ten gaan. Het val­ri­si­co neemt weer toe door het slech­te weer. Maar ook zicht­baar­heid is be­lang­rijk, zo­wel tij­dens het lo­pen als bijv. op een scoot­mo­biel. Cli­ën­ten gaan ook min­der naar bui­ten om­dat het weer slech­ter wordt, de stoe­pen glad­der en de da­gen kor­ter.

Het is van be­lang dat de cli­ënt vol­doen­de blijft be­we­gen in huis of evt. oe­fe­nin­gen doet. On­der­steu­ning van een fy­si­o­the­ra­peut kan daar­bij hel­pen, zo­wel om vei­lig bui­ten te kun­nen lo­pen als bin­nen in be­we­ging te blij­ven. Sig­na­le­ren van val­ge­vaar is on­der­deel van het werk van de thuis­zorg­me­de­wer­ker.

Griep­vac­ci­na­ties: ook voor thuis­zorg­me­de­wer­kers
De griep­vac­ci­na­ties wor­den weer ge­zet door de huis­art­sen en ook de thuis­zorg­me­de­wer­kers kun­nen via Land van Hor­ne een vac­ci­na­tie te­gen de griep ont­van­gen. Op de­ze ma­nier pro­be­ren we be­smet­tin­gen en uit­val van thuis­zorg­me­de­wer­kers te voor­ko­men. Zo be­scher­men we on­ze cli­ën­ten en kun­nen we de cli­ën­ten die zorg ge­ven die ze no­dig heb­ben.

Voor de weer­stand van de cli­ënt en thuis­zorg­me­de­wer­ker is het van be­lang dat de­ze vol­doen­de en ge­va­ri­eer­de voe­dings­stof­fen bin­nen krijgt, vol­doen­de be­weegt en goed slaapt. Ad­vies van een di­ë­tis­te kan be­hulp­zaam zijn. In­for­ma­tie over eet­pun­ten en maal­tijd­ver­strek­kers kan ge­ge­ven wor­den door de thuis­zorg­me­de­wer­ker. Thuis­zorg­me­de­wer­kers zijn alert op on­ge­wenst ge­wichts­ver­lies bij de cli­ënt of an­de­re sig­na­len die wij­zen op on­vol­doen­de in­na­me van voe­ding.

Co­rona­pre­ven­tie
Het aan­tal be­smet­tin­gen neemt toe. De zorg die de cli­ënt no­dig heeft gaat door met op­vol­ging van de richt­lij­nen. Door het dra­gen van mond­mas­kers, han­den veel­vul­dig was­sen/des­in­fec­te­ren en 1,5 me­ter af­stand hou­den, pro­be­ren we co­ro­na bui­ten de deur te hou­den van on­ze cli­ën­ten.

We vra­gen cli­ën­ten, fa­mi­lie maar ook me­de­wer­kers om zich te hou­den aan de richt­lij­nen en el­kaar vei­lig te ont­moe­ten bij de cli­ënt thuis of el­ders. Sa­men zor­gen we er­voor dat we vei­lig de­ze pe­ri­o­de door­ko­men!