verhaal van

Voorkom vallen

Voor­kom val­len

Mie­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Sa­men zor­gen we er­voor dat de cli­ënt zo lang mo­ge­lijk op een vei­li­ge ma­nier thuis kan blij­ven wo­nen

Nu steeds meer men­sen lan­ger thuis blij­ven wo­nen, wordt val­pre­ven­tie voor ou­de­ren steeds be­lang­rij­ker. De mees­te va­lin­ci­den­ten ge­beu­ren na­me­lijk in en rond­om het huis. De drie groot­ste fac­to­ren die het ri­si­co van val­len ver­gro­ten, zijn: een eer­de­re val, ach­ter­uit­gang van mo­bi­li­teit of angst om te val­len. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge schenk ik veel aan­dacht aan val­pre­ven­tie.

Tij­dens een be­zoek be­spreek ik re­gel­ma­tig met de cli­ënt hoe het lo­pen nog gaat, of er een hulp­mid­del no­dig is, of de per­soon de af­ge­lo­pen 6 maan­den ge­val­len is of bang is om te val­len. Ook ob­ser­veer ik de om­ge­ving waar de cli­ënt woont. Lig­gen er los­se kle­den op de vloer, is er ver­lich­ting in de nacht, is de trap nog vei­lig ge­noeg?

Ver­vol­gens geef ik ad­vies aan de cli­ënt en in over­leg scha­kel ik mijn col­le­ga's van het team Vi­taal Thuis in. De fy­si­o­the­ra­peut brengt het val­ri­si­co in kaart en in­dien het val­ri­si­co hoog is, gaan ze met de cli­ënt oe­fe­nin­gen doen die ge­richt zijn op val­pre­ven­tie. De er­go­the­ra­peut kijkt naar de woon­om­ge­ving en ob­ser­veert de cli­ënt tij­dens het uit­voe­ren van da­ge­lijk­se han­de­lin­gen. Ver­vol­gens geeft de­ze ad­vies over aan­pas­sin­gen in huis en over even­tu­e­le hulp­mid­de­len. Een huis­arts of apo­theek le­vert een bij­dra­ge door naar de me­di­ca­tie te kij­ken. Zo ver­klei­nen we met zijn al­len het val­ri­si­co bij cli­ën­ten.

Naast dat ik als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge in de thuis­si­tu­a­tie van de cli­ënt voor­lich­ting en ad­vies geef over al­ler­lei on­der­wer­pen, doe ik dat ook in de wijk in de vorm van voor­lich­tings­bij­een­kom­sten voor wijk­be­wo­ners. Zo heb ik af­ge­lo­pen maand een bij­een­komst over val­pre­ven­tie ge­hou­den, sa­men met een er­go­the­ra­peut en fy­si­o­the­ra­peut. Het was een zeer leer­za­me bij­een­komst, waar de be­zoe­kers en­thou­si­ast op re­a­geer­den. Sa­men zor­gen we er­voor dat de cli­ënt zo lang mo­ge­lijk op een vei­li­ge ma­nier thuis kan blij­ven wo­nen.