verhaal van

VPT? Blij ermee!

VPT? Blij er­mee!

Do­lin­de - ma­na­ger wijk­ver­ple­ging Thuis­zorg

In het Vol­le­di­ge Pak­ket thuis (het VPT) zit al­les wat ie­mand aan zorg en on­der­steu­ning no­dig heeft om zo lang mo­ge­lijk thuis te kun­nen blij­ven wo­nen

Zorg­ver­le­ners heb­ben de op­dracht de zorg zo in te rich­ten dat men­sen zo lang als mo­ge­lijk thuis kun­nen blij­ven wo­nen. Voor veel cli­ën­ten is een VPT dan een uit­komst! In de­ze blog leg­gen we je kort uit wat het VPT van Land van Hor­ne voor de client maar ook voor jou als me­de­wer­ker be­te­kent.

Wat is VPT?
In het Vol­le­di­ge Pak­ket thuis (het VPT) zit al­les wat ie­mand aan zorg en on­der­steu­ning no­dig heeft om zo lang mo­ge­lijk thuis te kun­nen blij­ven wo­nen. Wijk­zorg, in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding, hulp bij huis­hou­den en ook maal­tij­den, de was en de dag­be­ste­ding. En dit al­le­maal in de hand van 1 zorg­aan­bie­der, Land van Hor­ne. De kos­ten voor het wo­nen wor­den door de men­sen zelf be­taald. Het VPT is een in­di­ca­tie van­uit de Wet Lang­du­ri­ge Zorg. In al­le zorg en on­der­steu­ning is voor­zien en door­dat al­le bij het VPT be­trok­ken teams van Land van Hor­ne goed on­der­ling sa­men­wer­ken krijgt de VPT-er een to­taal­pak­ket.

Meer aan­dacht voor de cli­ënt
On­ze me­de­wer­kers die in dit VPT wer­ken, ge­ven aan dat zij er­va­ren dat het op de­ze ma­nier wer­ken maakt dat je meer aan­dacht kunt ge­ven aan de client. Je werkt meer van­uit rust. Je ta­ken­pak­ket be­staat uit dat wat je pro­fes­si­o­ne­le ver­ant­woor­de­lijk­heid is, maar, daar waar no­dig pak je ook op wat zich voor­doet. Een was­je in de was­ma­chi­ne doen zo­dat de col­le­ga dat la­ter in de dro­ger doet en op­ruimt of een om­me­tje doen waar­bij je met­een kun kij­ken hoe het met de mo­bi­li­teit gaat.

Gro­te sa­men­wer­king tus­sen ver­schil­len­de teams
De on­der­steu­ning aan VPT-ers wordt bin­nen Land van Hor­ne ge­bo­den door col­le­ga's van de teams Hulp bij Huis­hou­den, In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding, voe­dings­dienst, was­se­rij, dag­be­ste­ding en wijk­ver­ple­ging. De re­gie over het ar­ran­ge­ment ligt bij de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge.

VPT is in on­ze ogen een goed ini­ti­a­tief om met aan­dacht voor de cli­ënt en hulp van on­ze dien­sten, men kan on­der­steu­nen om zo lang mo­ge­lijk te ge­nie­ten van hun ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving thuis.