verhaal van

Yvonne Vermeulen

Yvon­ne Ver­meu­len

team­lei­der Hun­ting­ton Zorg­cen­trum Mar­ti­nus en Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein

De woon­groe­pen Hun­ting­ton, dag­be­han­de­ling en po­li­kli­niek gaan ver­hui­zen

In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert wordt de nieuw­bouw van Mar­ti­nus nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den door de cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de Hun­ting­ton*. De woon­groe­pen Hun­ting­ton, de dag­be­han­de­ling en de po­li­kli­niek ver­hui­zen hal­ver­we­ge 2019 na­me­lijk naar het nieu­we Zorg­plein in Weert. Yvon­ne Ver­meu­len, team­lei­der Hun­ting­ton, ver­telt je meer.

Woon­groe­pen Hun­ting­ton
In het nieu­we Mar­ti­nus zijn drie woon­groe­pen spe­ci­aal ont­wor­pen voor cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton. Yvon­ne: "Twin­tig cli­ën­ten ver­hui­zen sa­men met me­de­wer­kers naar Weert. Daar­naast brei­den we ook uit. In het nieu­we ruim­te­lij­ke com­plex heb­ben we nog eens vier ex­tra ka­mers. Cli­ën­ten, man­tel­zor­gers en col­le­ga's zijn al­le­maal erg en­thou­si­ast over de nieu­we wo­nin­gen in Weert. We kij­ken het meest uit naar het groen van de tuin en het dak­ter­ras."

Po­li­kli­niek en Dag­be­han­de­ling
De po­li­kli­niek en de dag­be­han­de­ling voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton vor­men sa­men het­Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein van Land van Hor­ne. "Cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton die thuis wo­nen be­zoe­ken on­ze the­ra­peu­ten in de po­li­kli­niek. Op één dag bren­gen we de si­tu­a­tie van de cli­ënt in kaart en ko­men we tot een be­han­del­ad­vies", legt Yvon­ne uit. "Naast de po­li­kli­niek ver­zor­gen we ook dag­be­han­de­ling voor Hun­ting­ton­pa­ti­ën­ten die thuis wo­nen. We or­ga­ni­se­ren al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten en bie­den the­ra­pie­ën aan als lo­go­pe­die, fy­si­o­the­ra­pie en er­go­the­ra­pie. Hier­door kun­nen we de zorg van fa­mi­lie of naas­ten wat ver­lich­ten."

* De ziek­te van Hun­ting­ton is een er­fe­lij­ke ziek­te die be­paal­de de­len van de her­se­nen aan­tast door een af­wij­kend gen. Een com­plexe en voor­als­nog on­ge­nees­lij­ke ziek­te die ook wel om­schre­ven wordt alseen com­bi­na­tie van symp­to­men van ALS, schi­zo­fre­nie en Alz­hei­mer.