Een op­lei­ding vol­gen

Een goede opleiding is een goede start

Wil jij graag gaan wer­ken in de zorg? Ben je ge­mo­ti­veerd en houd je van aan­pak­ken? Dan is een op­lei­ding of een sta­ge- of op­lei­dings­plaats bij de Stich­ting Land van Hor­ne iets voor jou! De be­lang­rijk­ste leer­vor­men zijn BBL en BOL.

BBL- en BOL-leer­we­gen

Wer­ken in de zorg be­gint vaak met een goe­de op­lei­ding. Bij Stich­ting Land van Hor­ne kun je di­ver­se op­lei­din­gen vol­gen, zo­wel via de Be­roeps­be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL) als via de Be­roeps­op­lei­den­de Leer­weg (BOL).

Be­roeps­be­ge­lei­den­de leer­weg 

De BBL leidt op tot:
- op­lei­ding Hel­pen­de plus
op­lei­ding Ver­zor­gen­de-IG
- of tot Ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4.

Via BBL werk je bij een er­kend leer­be­drijf en ga je ge­mid­deld een dag in de week naar school. 

Be­roeps­op­lei­den­de leer­weg

Bij de BOL zit je de mees­te da­gen op school en volg je kor­te­re sta­ges. Er zijn sta­ges voor BOL van ni­veau 1 tot en met 5, zo­wel wel­zijn­st­ages als zorg­sta­ges.

Ook an­de­re op­lei­din­gen

Naast de bo­ven­ge­noem­de op­lei­din­gen bie­den wij re­gel­ma­tig plaats aan sta­gi­ai­res van an­de­re op­lei­din­gen of aan stu­den­ten die een af­stu­deer­scrip­tie wil­len schrij­ven. Neem hier­voor con­tact het op­lei­dings­bu­reau via op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl of 088 987 84 63.
Kijk voor on­ze door­groei­mo­ge­lijk­he­den bij on­ze ar­beids­voor­waar­den.

Het verhaal van

Angelique
An­ge­li­que
3de jaars leer­ling ver­pleeg­kun­de

Lees meer...