Op­lei­ding Hel­pen­de Plus

Volg jouw zorghart met deze BBL-opleiding

Start jij op 1 fe­bru­a­ri 2018 met de op­lei­ding tot Hel­pen­de Plus? Met jouw zorg­hart, je door­zet­tings­ver­mo­gen en leer­gie­rig­heid kun je het he­le­maal gaan ma­ken in de zorg.

Be­roeps­be­ge­lei­den­de leer­weg 

De to­ta­le op­lei­ding duurt ca 1 jaar en 6 maan­den en start be­gin fe­bru­a­ri 2018.

De be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de duurt 2 maan­den (24 uur per week naar school). Wan­neer je de be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de met goed ge­volg af­sluit ga je on­der be­ge­lei­ding aan het werk in ver­schil­len­de (woon) zorg­cen­tra en/of bij men­sen thuis (thuis­zorg). Je gaat dan 1 dag per week naar school (Gil­de Op­lei­din­gen lo­ca­tie Dra­kesteyn). Af­han­ke­lijk van je con­trac­tu­ren (24 tot 28 uur) ben je de res­te­ren­de tijd aan het werk in de prak­tijk. Na 1 jaar heb je je di­plo­ma Dienst­ver­le­ning uit­stroom hel­pen­de zorg en wel­zijn. Na dit jaar start je met het PLUS trai­nings­pro­gram­ma. Dit op­lei­dingstra­ject be­staat uit 5 les­da­gen. De ove­ri­ge con­trac­tu­ren ben je werk­zaam in de zorg.

Toe­la­tings­ei­sen

Met het vol­gen­de di­plo­ma kom je in aan­mer­king voor de op­lei­ding hel­pen­de plus:
* VM­BO ba­sis of een ver­ge­lijk­baar di­plo­ma.

Sa­la­ris en ar­beids­voor­waar­den

Land van Hor­ne be­taalt de op­lei­dings­kos­ten en het stu­die­ma­te­ri­aal. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. De ar­beids­duur be­draagt naar jouw keu­ze 24 of 28 uur ge­mid­deld per week. Het bij­be­ho­ren­de ba­sis­sa­la­ris en de ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO-VVT.
Het sa­la­ris be­draagt voor een
- 1e jaars leer­ling: 1.068,31
- 2e jaars leer­ling: 1.221,68

Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur ge­mid­deld per week, ex­clu­sief een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag (peil­da­tum 01-07-2017). In­dien van toe­pas­sing ver­ho­gen wij het sa­la­ris tot het wet­te­lijk mi­ni­mum (jeugd)loon.

Vast dienst­ver­band

De in­ten­tie is bij we­der­zijd­se te­vre­den­heid je na di­plo­me­ring een vast dienst­ver­band bin­nen de stich­ting aan te bie­den. De sa­la­ris­sen van me­de­wer­kers die in ja­nu­a­ri  2018 een lo­pend dienst­ver­band heb­ben wor­den in­di­vi­du­eel be­ke­ken.

Kijk voor de aan­mel­dings­pro­ce­du­re op de va­ca­tu­re Leer­ling Hel­pen­de Plus