Op­lei­ding Hel­pen­de Plus

Volg jouw zorghart met deze BBL-opleiding

LET OP De start­da­tum voor de­ze op­lei­ding is nog niet be­kend.

Is een baan in de zorg jouw am­bi­tie, maar be­schik je niet over de juis­te op­lei­ding? Stich­ting Land van Hor­ne biedt ver­schil­len­de op­lei­din­gen aan waar­on­der de op­lei­ding Hel­pen­de Plus via de Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Hier­bij werk je én leer je. In 1 jaar tijd heb jij je di­plo­ma be­haald en kun je zelf­stan­dig aan de slag.

Voor­de­len com­bi­na­tie le­ren en wer­ken

De com­bi­na­tie van wer­ken en le­ren heeft ve­le voor­de­len. Je treedt bij Stich­ting Land van Hor­ne in dienst en ont­vangt met­een een ver­goe­ding. Je kunt re­ke­nen op een goe­de be­ge­lei­ding zo­wel in de prak­tijk als the­o­rie. Van­af dag één maak je on­der­deel uit van een team. Je werkt zelf­stan­dig aan je leer­doe­len en leer­op­drach­ten en gaat ge­du­ren­de de op­lei­ding op twee werk­plek­ken (leer)er­va­ring op doen.

Hoe ziet mijn dag er­uit als hel­pen­de plus?

Als hel­pen­de plus geef je zorg aan men­sen die voor een kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis zijn of in een zorg­in­stel­ling. Als hel­pen­de plus heb je veel con­tact met cli­ën­ten en col­le­ga's. Je hebt ver­zor­gen­de, be­ge­lei­den­de, huis­hou­de­lij­ke en or­ga­ni­sa­tie­ta­ken. Het is een af­wis­se­len­de baan, want wer­ken met men­sen maakt el­ke dag an­ders.

Hoe ziet mijn leer­tra­ject er­uit?

BBL staat voor Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg. Een leer­tra­ject van wer­ken én le­ren. Om je voor te be­rei­den op de prak­tijk ga je de eer­ste 2 maan­den 4 da­gen per week te­rug naar de school­ban­ken en 1 dag aan het werk. Na de­ze pe­ri­o­de ga je 1 dag in de week naar school. In de res­te­ren­de uren ga je on­der be­ge­lei­ding wer­ken in twee ver­schil­len­de (woon)zorg­cen­tra en/of bij men­sen thuis. Na 1 jaar heb je je di­plo­ma 'Hel­pen­de Zorg en Wel­zijn' op zak, met een plus­pak­ket van Land van Hor­ne waar­door je on­der an­de­re ook me­di­ca­tie uit een bax­ter mag ge­ven.

Kom ik in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Je kunt de op­lei­ding hel­pen­de plus vol­gen als je in het be­zit bent van de vol­gen­de di­plo­ma's:
• vbo/vm­bo;
• over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 vm­bo-T/ma­vo;
• of een di­plo­ma van mi­ni­maal een ver­ge­lijk­baar ni­veau.


Vol­doe je niet aan de ge­noem­de voor­op­lei­dings­eis maar ben je wel 21 jaar of ou­der, dan kun je op ba­sis van je (werk)er­va­ring toe­ge­la­ten wor­den tot de op­lei­ding.

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

Als je de op­lei­ding via ons volgt, hoef je zelf geen op­lei­dings­kos­ten en stu­die­ma­te­ri­aal te be­ta­len. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect een ver­goe­ding.Je kunt kie­zen om ge­mid­deld 24 of 28 uur per week te wer­ken. Di­plo­ma op zak? Dan ont­vang je bij we­der­zijd­se te­vre­den­heid di­rect een vast con­tract.

Als je werkt en leert, hoort daar ook een sa­la­ris bij

De eer­ste 2 maan­den als je naar school gaat ont­vang je een zak­geld­ver­goe­ding. Na de­ze pe­ri­o­de ga je in de prak­tijk aan de slag en ont­vang je een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Het bij­be­ho­ren­de ba­sis­sa­la­ris en de ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO-VVT. Het leer­lin­gen­sa­la­ris be­draagt voor een:
- 1e jaars leer­ling: € 1.111,04
- 2e jaars leer­ling: € 1270,55


Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur ge­mid­deld per week, ex­clu­sief een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag (peil­da­tum 01-10-2018). In­dien van toe­pas­sing ver­ho­gen wij het sa­la­ris tot het wet­te­lijk mi­ni­mum (jeugd)loon.

Sol­li­ci­teer naar de­ze op­lei­ding

LET OP De start­da­tum voor de­ze op­lei­ding is nog niet be­kend.

Bij in­te­res­se in de BBL-op­lei­ding hel­pen­de plus kun je on­li­ne sol­li­ci­te­ren via de va­ca­tu­re leer­ling hel­pen­de plus op de va­ca­tu­re­pa­gi­na van de­ze si­te. Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen zul je door Land van Hor­ne wor­den uit­ge­no­digd voor het bij­wo­nen van een in­for­ma­tie­bij­een­komst. Tij­dens de bij­een­komst vindt er een speed­da­te plaats. Na de­ze twee­de se­lec­tie vol­gen de vol­gen­de stap­pen:

• bij­wo­nen van een Zor­gX­pe­rien­ce op één van on­ze lo­ca­ties;
• on­li­ne As­sess­ment ma­ken;
• sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek.


Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!

Er­kend leer­be­drijf

Stich­ting Land van Hor­ne is een er­kend leer­be­drijf. Leer­lin­gen bren­gen nieu­we ken­nis mee in on­ze or­ga­ni­sa­tie en bie­den een fris­se blik op be­staan­de si­tu­a­ties. Stich­ting Land van Hor­ne werkt sa­men met
Gil­de Op­lei­din­gen (lo­ca­tie Weert).

Voor meer in­for­ma­tie bel je met het op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63 of stuur je een e-mail naar
op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.