Op­lei­ding Hel­pen­de Plus

Volg jouw zorghart met deze BBL-opleiding

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding.

Is een baan in de zorg jouw am­bi­tie, maar be­schik je niet over de juis­te op­lei­ding? Stich­ting Land van Hor­ne biedt ver­schil­len­de op­lei­din­gen aan waar­on­der de op­lei­ding Hel­pen­de Plus via de Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Hier­bij werk je én leer je, waar­in je als leer­ling sa­la­ris ont­vangt! Na 1 jaar heb je je di­plo­ma Dienst­ver­le­ning uit­stroom Hel­pen­de Zorg en Wel­zijn be­haald, in­clu­sief het Plus maat­werk­t­ra­ject van Land van Hor­ne.

Voor­de­len com­bi­na­tie le­ren en wer­ken

De com­bi­na­tie van wer­ken en le­ren heeft ve­le voor­de­len. Je treedt bij Stich­ting Land van Hor­ne in dienst en ont­vangt met­een een sa­la­ris. Je kunt re­ke­nen op een goe­de be­ge­lei­ding zo­wel in de prak­tijk als the­o­rie. Van­af dag één maak je on­der­deel uit van een team. Je werkt zelf­stan­dig aan je leer­doe­len en leer­op­drach­ten en gaat ge­du­ren­de de op­lei­ding op in ver­schil­len­de (woon)zorg­cen­tra of bij men­sen thuis (leer)er­va­ring op­doen.

Hoe ziet mijn dag er­uit als hel­pen­de plus?

Als hel­pen­de plus geef je zorg aan men­sen die voor een kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis zijn of in een zorg­in­stel­ling. Als hel­pen­de plus heb je veel con­tact met cli­ën­ten en col­le­ga's. Je hebt ver­zor­gen­de, be­ge­lei­den­de, huis­hou­de­lij­ke en or­ga­ni­sa­tie­ta­ken. Het is een af­wis­se­len­de baan, want wer­ken met men­sen maakt el­ke dag an­ders.

Hoe ziet mijn leer­tra­ject er­uit?

BBL staat voor Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg. Een leer­tra­ject van wer­ken én le­ren. Om je voor te be­rei­den op de prak­tijk ga je de eer­ste 2 maan­den 4 da­gen per week te­rug naar de school­ban­ken en 1 dag aan het werk. Na de­ze pe­ri­o­de ga je 1 dag in de week naar school. In de res­te­ren­de uren ga je on­der be­ge­lei­ding wer­ken in ver­schil­len­de (woon)zorg­cen­tra en/of bij men­sen thuis. Na 1 jaar heb je je di­plo­ma op zak met een plus­pak­ket van Land van Hor­ne waar­door je on­der an­de­re ook me­di­ca­tie uit een bax­ter mag ge­ven.

Kom ik in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Je kunt de op­lei­ding hel­pen­de plus vol­gen als je in het be­zit bent van de vol­gen­de di­plo­ma's:
• vm­bo ba­sis of een ver­ge­lijk­baar di­plo­ma.

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

Als je de op­lei­ding via ons volgt, hoef je zelf geen op­lei­dings­kos­ten en stu­die­ma­te­ri­aal te be­ta­len. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect een sa­la­ris. Je kunt kie­zen om ge­mid­deld 24 of 28 uur per week te wer­ken. Di­plo­ma op zak? Dan ont­vang je bij we­der­zijd­se te­vre­den­heid di­rect een vast con­tract.

Als je werkt en leert, hoort daar ook een sa­la­ris bij

Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt er­voor kie­zen om 24 of 28 uur ge­mid­deld per week te wer­ken. Je ont­vangt een sa­la­ris con­form de CAO VVT, wel­ke door Land van Hor­ne wordt op­ge­hoogd tot het wet­te­lijk mi­ni­mum(jeugd)loon. De hoog­te van dit mi­ni­mum­loon is af­han­ke­lijk van leef­tijd, ar­beids­duur en aan­tal ar­beids­uren.

Het leer­ling­s­a­la­ris bij 21 jaar en ou­der start bij € 1.684,80


Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-01-2021) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids- toe­slag. Ben je jon­ger dan 21 jaar, dan ont­vang je een per­cen­ta­ge van het wet­te­lijk mi­ni­mum jeugd­loon, af­han­ke­lijk van je leef­tijd. De sa­la­ris­sen van me­de­wer­kers die al in dienst zijn en de op­lei­ding wil­len vol­gen, wor­den in­di­vi­du­eel be­ke­ken.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding.

Er­kend leer­be­drijf

Stich­ting Land van Hor­ne is een er­kend leer­be­drijf. Leer­lin­gen bren­gen nieu­we ken­nis mee in on­ze or­ga­ni­sa­tie en bie­den een fris­se blik op be­staan­de si­tu­a­ties.

Voor meer in­for­ma­tie bel je met het Op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63 of stuur je een e-mail naar op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.