Op­lei­ding Ver­pleeg­kun­de (ni­veau 6)

Je leer het meeste door het gewoon te doen!

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding. Of stuur een email naar op­lei­din­gen@land­van­hor­ne.nl bij in­te­res­se, je krijgt van ons be­richt als er nieu­we start­da­tums be­kend zijn.  

Ben je MBO ver­pleeg­kun­di­ge en wil jij je ken­nis ver­rui­men en ver­die­pen? Dan is dit mis­schien wel jouw kans! Stich­ting Land van Hor­ne biedt ver­schil­len­de op­lei­din­gen aan waar­on­der de op­lei­ding Ver­pleeg­kun­di­ge (ni­veau 6 Du­aal) via de Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Dé kans om te wer­ken en te le­ren, in­clu­sief sa­la­ris. In 2,5 jaar tijd heb jij je di­plo­ma be­haald en kun je zelf­stan­dig aan de slag. 

Hoe ziet mijn dag er­uit als ver­pleeg­kun­di­ge?

Als ver­pleeg­kun­di­ge geef je zorg aan men­sen die voor kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis of in een zorg­in­stel­ling. Dit doe je aan de hand van de daar­voor gel­den­de pro­to­col­len. Ook ben je me­de ver­ant­woor­de­lijk voor het op­stel­len van zorg­plan­nen. De werk­zaam­he­den be­staan uit: het ob­ser­ve­ren van cli­ën­ten, het ver­rich­ten van ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen, je ver­strekt me­di­cij­nen en ziet toe op het juis­te ge­bruik er­van, je as­sis­teert be­han­de­laars en je be­ge­leidt, sti­mu­leert en mo­ti­veert cli­ën­ten bij ac­ti­vi­tei­ten. Je ziet toe op de kwa­li­teit van zorg, ver­richt ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken waar­on­der rap­por­ta­ge en be­ge­leidt en in­for­meert cli­ën­ten, fa­mi­lie en re­la­ties van cli­ën­ten. Ook be­ge­leid je col­le­ga's. Het is een af­wis­se­len­de baan, want wer­ken met men­sen maakt el­ke dag an­ders.

Hoe ziet mijn leer­tra­ject er­uit?

BBL staat voor Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg. Een leer­tra­ject van wer­ken én le­ren. De vol­le­di­ge op­lei­ding duurt in to­taal 2,5 jaar. Tij­dens de op­lei­ding werk je mi­ni­maal 28 uur per week en ga je 1 dag per week naar school. Daar­naast be­draagt de stu­die­be­las­ting ca. 15 uur per week. Tij­dens de op­lei­ding ga je mi­ni­maal op 2 ver­schil­len­de werk­plek­ken le­ren. Ook ga je 1 of 2 pe­ri­o­des bui­ten Land van Hor­ne er­va­ring op­doen.

Wat leer je tij­dens de op­lei­ding?

Je leert al­les over de ver­schil­len­de 'zorg­vra­gers'. Daar­naast ko­men ethi­sche as­pec­ten, com­mu­ni­ca­tie, coa­chen en ver­pleeg­tech­nie­ken aan bod tij­dens de op­lei­ding en werk je aan pre­ven­tie, kwa­li­teits­be­wa­king c.q. kwa­li­teits­ver­be­te­ring en co­ör­di­na­tie van zorg. Ver­pleeg­kun­de is een be­roep voor so­ci­a­le, stress­be­sten­di­ge en door­tas­ten­de men­sen.

Kom ik in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Je komt in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding wan­neer je in het be­zit bent van een MBO-di­plo­ma Ver­pleeg­kun­de (of een ver­ge­lijk­baar di­plo­ma) en in­tra- en/of ex­tra­mu­ra­le werk­er­va­ring hebt in een zorg­func­tie op dit ni­veau.

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

Als je de op­lei­ding via Land van Hor­ne volgt, hoef je zelf geen op­lei­dings­kos­ten én stu­die­ma­te­ri­aal te be­ta­len. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect een sa­la­ris con­form CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg. Je gaat mi­ni­maal 28 uur wer­ken per week. Per les­dag ont­vang je 4 uur door­be­taal­de les­tijd van je werk­ge­ver. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Di­plo­ma op zak? Dan krijg je een pas­sen­de HBO ver­pleeg­kun­di­ge func­tie bij bin­nen de stich­ting in een in­tra- of ex­tra­mu­ra­le set­ting.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding. Of stuur een email naar op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl bij in­te­res­se, je krijgt van ons be­richt als er nieu­we start­da­tums be­kend zijn.  

Er­kend leer­be­drijf

Stich­ting Land van Hor­ne is een er­kend leer­be­drijf. Leer­lin­gen bren­gen nieu­we ken­nis mee in on­ze or­ga­ni­sa­tie en bie­den een fris­se blik op be­staan­de si­tu­a­ties.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie bel je met Ani­ta van Nieu­wen­ho­ven, op­lei­dings­ad­vi­seur, via 088 987 84 63 of stuur een e-mail naar ahm dot pel­le­mans at land­van­hor­ne dot nl.