Op­lei­ding ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list

Wij zijn op zoek naar een ge­mo­ti­veer­de

VER­PLEEG­KUN­DIG SPE­CI­A­LIST IN OP­LEI­DING

28 - 36 uur ge­mid­deld per week

Wat je func­tie in­houdt
In de­ze veel­zij­di­ge en leer­za­me func­tie le­ver je als ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list in op­lei­ding, een bij­dra­ge aan de con­ti­nu­ï­teit en de kwa­li­teit van de me­di­sche, psy­cho­so­ci­a­le en of psy­cho­so­ci­a­le be­han­del­zorg en be­ge­lei­ding, waar de cli­ënt cen­traal staat. Van­uit een ei­gen vak­in­hou­de­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid ver­richt je me­di­sche ta­ken op het ge­bied van be­han­de­ling/zorg­co­ör­di­na­tie en con­sul­ta­tie. Tij­dens de­ze werk­zaam­he­den in­te­greer je voort­du­rend het me­disch han­de­len met het ver­pleeg­kun­dig pro­ces. Ook edu­ca­tie­ve ta­ken vor­men een sub­stan­ti­eel be­stand­deel van de func­tie, on­der meer door het ge­ven van scho­lin­gen over spe­ci­fie­ke ge­ri­a­tri­sche on­der­wer­pen aan zo­wel V & V per­so­neel en be­han­de­la­ren, 'Beds­i­de tea­ching" en het bij­dra­gen aan we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek en het kwa­li­teits­be­leid.

Om de­ze func­tie suc­ces­vol neer te zet­ten zoe­ken wij ie­mand die wil in­no­ve­ren en bij voor­keur al veel ken­nis en/of af­fi­ni­teit heeft met ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie. Ben je nieuws­gie­rig, on­der­zoe­kend, in­no­va­tief en heb je al veel ken­nis en/of af­fi­ni­teit met GRZ, dan ben je mis­schien de­ge­ne die we zoe­ken! Daar­bo­ven­op ben Je daad­krach­tig, se­cuur, kri­tisch, com­mu­ni­ca­tief sterk. Kort­om je bent een pro­fes­si­o­ne­le en krach­ti­ge per­soon­lijk­heid, die men­sen en­thou­si­as­meert en kan mee­ne­men in de ge­wens­te rich­ting van de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de me­di­sche en ver­pleeg­kun­di­ge zorg.

De ver­pleeg­kun­di­ge spe­ci­a­list valt hi­ë­rar­chisch on­der de ma­na­ger van de me­di­sche dienst en je werkt zelf­stan­dig on­der su­per­vi­sie van een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de.

Wat wij vra­gen:
Je be­schikt over een HBO-V di­plo­ma, hebt mi­ni­maal 2 jaar werk­er­va­ring en de be­reid­heid tot het vol­gen van de op­lei­ding tot ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list.

Wat wij je bie­den
Een boei­en­de en uit­da­gen­de baan in een zich ont­wik­ke­len­de or­ga­ni­sa­tie die gaat en staat voor kwa­li­teit in een in­spi­re­ren­de werk­om­ge­ving. Je komt in een en­thou­si­ast en leer­gie­rig team met een pret­ti­ge werk­sfeer. Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd. De ar­beids­duur be­draagt 28 tot 36 uur ge­mid­deld per week, aan­tal uren is dus be­spreek­baar. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan func­tie­groep 55. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

Er is één op­lei­dings­plaats voor de af­de­ling GRZ.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je van maan­dag tot en met vrij­dag con­tact op­ne­men met An­dré Meu­len­dijks, ma­na­ger me­di­sche dienst via T. 088 987 81 89.

De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vin­den plaats op 2 de­cem­ber 2020. Sol­li­ci­teer via de va­ca­tu­re