Op­lei­ding ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list

Opleidingen binnen Land van Horne in samenwerking met de HAN in Nijmegen

Op­lei­ding Ver­pleeg­kun­dig Spe­ci­a­list

Sinds sep­tem­ber 2020 lei­den wij op on­ze ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie­af­de­ling een ver­pleeg­kun­di­ge op tot ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list (VS). Bin­nen­kort zal ook een twee­de ver­pleeg­kun­di­ge aan de op­lei­ding star­ten. Wij wer­ken hier­voor sa­men met de HAN in Nij­me­gen. In de toe­komst wil­len we ook ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­lis­ten voor an­de­re af­de­lin­gen bin­nen Land van Hor­ne gaan op­lei­den.

Voor ver­de­re in­for­ma­tie over de­ze op­lei­ding kun je con­tact op­ne­men met een ver­pleeg­kun­di­ge spe­ci­a­list, via het me­disch se­cre­ta­ri­aat van het Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne: 088 987 8447.