Op­lei­ding Ver­pleeg­kun­di­ge (ni­veau 4)

Een baan, een betaalde opleiding en salaris, want je leert toch het meeste door het gewoon te doen!

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding.

Ben jij ver­zor­gen­de IG en wil jij je ver­der ont­wik­ke­len? Dan is dit mis­schien het mo­ment voor jou om weer in de school­boe­ken te dui­ken. Stich­ting Land van Hor­ne biedt ver­schil­len­de op­lei­din­gen aan waar­on­der de op­lei­ding Ver­pleeg­kun­di­ge (ni­veau 4) via de Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Dé kans om te wer­ken en te le­ren, in­clu­sief sa­la­ris. In 2 jaar tijd heb jij je di­plo­ma be­haald en kun je zelf­stan­dig aan de slag. 

Hoe ziet mijn dag er­uit als ver­pleeg­kun­di­ge?

Als ver­pleeg­kun­di­ge geef je zorg aan men­sen die voor kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis of in een zorg­in­stel­ling. Dit doe je aan de hand van de daar­voor gel­den­de pro­to­col­len. Ook ben je me­de ver­ant­woor­de­lijk voor het op­stel­len van zorg­plan­nen. De werk­zaam­he­den be­staan uit: het ob­ser­ve­ren van cli­ën­ten, het ver­rich­ten van ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen, je ver­strekt me­di­cij­nen en ziet toe op het juis­te ge­bruik er­van, je as­sis­teert be­han­de­laars en je be­ge­leidt, sti­mu­leert en mo­ti­veert cli­ën­ten bij ac­ti­vi­tei­ten. Je ziet toe op de kwa­li­teit van zorg, ver­richt ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken waar­on­der rap­por­ta­ge en be­ge­leidt en in­for­meert cli­ën­ten, fa­mi­lie en re­la­ties van cli­ën­ten. Ook be­ge­leid je col­le­ga's. Het is een af­wis­se­len­de baan, want wer­ken met men­sen maakt el­ke dag an­ders.

Hoe ziet mijn leer­tra­ject er­uit?

BBL staat voor Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg. Een leer­tra­ject van wer­ken én le­ren. De vol­le­di­ge op­lei­ding duurt in to­taal 2 jaar. Tij­dens de op­lei­ding werk je mi­ni­maal 20 uur per week en om je voor te be­rei­ken op de prak­tijk ga je ge­mid­deld 1 dag per week naar school (Sum­ma Eind­ho­ven). Af­han­ke­lijk van je con­trac­tu­ren ont­vang je per les­dag door­be­taal­de les­tijd van je werk­ge­ver. De stu­die­be­las­ting be­draagt on­ge­veer 20 uur per week. On­der be­ge­lei­ding ga je wer­ken in ver­schil­len­de (woon)zorg­cen­tra en/of bij men­sen thuis. Ook ga je een pe­ri­o­de van 10 we­ken bui­ten Land van Hor­ne er­va­ring op­doen.

Wat leer je tij­dens de op­lei­ding?

• Me­tho­disch wer­ken: ana­ly­se­ren en co­ör­di­ne­ren van de (com­plexe) zorg.
• Ver­pleeg­kun­di­ge dia­gno­se stel­len.
• Coa­chen van col­le­ga's in com­plexe zorg­si­tu­a­ties.
• Ver­be­ter­plan­nen ma­ken op af­de­lings- en be­wo­ners­ni­veau.
• Ver­ban­den leg­gen tus­sen bij­voor­beeld zorg­in­hou­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen op lan­de­lijk. ni­veau en dit ver­ta­len naar de ei­gen werk­plek.
• Kli­nisch re­de­ne­ren.

Kom ik aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Je komt in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding wan­neer je in het be­zit bent van een MBO-di­plo­ma Ver­zor­gen­de IG ni­veau 3 en in­tra- en/of ex­tra­mu­ra­le werk­er­va­ring hebt in een zorg­func­tie op dit ni­veau. Het is een ver­eis­te dat je het di­plo­ma Ver­zor­gen­de IG aan ons kunt to­nen al­vo­rens je in de se­lec­tie­pro­ce­du­re wordt mee­ge­no­men.
Daar­naast ben je in het be­zit van ei­gen ver­voer en ben je in de ge­le­gen­heid om in­ge­zet te wor­den op ver­schil­len­de lo­ca­ties bin­nen Stich­ting Land van Hor­ne. Jouw reis­af­stand voor woon-werk ver­keer be­draagt maxi­maal 30 km en­ke­le reis.

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

Als je de op­lei­ding via Land van Hor­ne volgt, hoef je zelf geen op­lei­dings­kos­ten én stu­die­ma­te­ri­aal te be­ta­len. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect een sa­la­ris. Je kunt kie­zen om ge­mid­deld 24, 28 of 32 uur per week te wer­ken. Af­han­ke­lijk van je con­trac­tu­ren ont­vang je per les­dag door­be­taal­de les­tijd van je werk­ge­ver. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Di­plo­ma op zak? Dan ont­vang je bij we­der­zijd­se te­vre­den­heid di­rect een vast con­tract.

Als je werkt en leert, hoort daar ook een sa­la­ris bij

De op­lei­ding vindt plaats bij Gil­de Op­lei­din­gen in Weert. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. Je kunt er­voor kie­zen om 24 of 28 uur ge­mid­deld per week te wer­ken. Je ont­vangt een sa­la­ris van mi­ni­maal het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon en maxi­maal €1.988,87 bru­to per maand af­han­ke­lijk van er­va­ring en vor­de­ring in de op­lei­ding con­form de CAO VVT.
Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-01-2021) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids­toe­slag.
Ben je al in dienst bij Land van Hor­ne? Om te voor­ko­men dat je er no­mi­naal op ach­ter­uit gaat, ont­vang je tij­dens je op­lei­ding mi­ni­maal een bru­to be­drag dat over­een­komt met het no­mi­na­le bru­to sa­la­ris­be­drag dat je ont­ving voor­af­gaand aan de op­lei­ding.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re 

Op dit mo­ment is het niet mo­ge­lijk om je aan te mel­den voor de­ze op­lei­ding. Houd de web­si­te en on­ze so­ci­a­le me­dia in de ga­ten voor nieu­we start­da­tums van de­ze op­lei­ding.

 

Er­kend leer­be­drijf

Stich­ting Land van Hor­ne is een er­kend leer­be­drijf. Leer­lin­gen bren­gen nieu­we ken­nis mee in on­ze or­ga­ni­sa­tie en bie­den een fris­se blik op be­staan­de si­tu­a­ties.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie bel je met het Op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63 of stuur een e-mail naar op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.

 

Het verhaal van

Liona
Li­o­na
Leer­ling Ver­pleeg­kun­de

Ik werk al­weer 6 jaar in de zorg. Tij­dens mijn BBL-op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG heb ik voor het eerst ge­werkt in de zorgDit was ge­wel­dig! De band die je op­bouwt met ou­de­ren is bij­zon­der. Tij­dens mijn sta­ge kwam ik er­ach­ter dat wer­ken met de­ze groep erg spe­ci­aal is. In plaats van 'dank­je­wel' krijg je een glim­lach of een glin­ste­ring in hun ogen. De­men­tie kan al­ler­lei ge­drags­ver­an­de­rin­gen met zich mee­bren­gen, zo­als weer­stand en boos­heidIk zie het dan ook als uit­da­ging om hier op een pro­fes­si­o­ne­le wij­ze mee om te gaan.  

Lees meer...

Het verhaal van

Gerty
Ger­ty
Ver­pleeg­kun­di­ge

Na 25 jaar zie­ken­huis­er­va­ring als ver­pleeg­kun­di­ge, heb ik twee en half jaar ge­le­den de switch dur­ven ma­ken naar de thuis­zorg. Dit heeft me meer rust en re­gel­maat ge­ge­ven. In de thuis­zorg kan ik er zelf voor zor­gen dat ik mijn tijd bij de cli­ënt thuis zo goed mo­ge­lijk be­nut.

Lees meer...