Op­lei­ding Ver­zor­gen­de-C

Maak je ambities waar in de zorg

Je bent Hel­pen­de Zorg & Wel­zijn en je bent klaar voor een vol­gen­de stap. Maar de eind­ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men gaat jou net een stap te ver. Her­ken jij je­zelf? Dan is de op­lei­ding Ver­zor­gen­de C iets voor jou! Bij Stich­ting Land van Hor­ne kun je wer­ken én le­ren. In 7 maan­den tijd volg je de op­lei­ding Ver­zor­gen­de C via de Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL).

Voor­de­len com­bi­na­tie le­ren en wer­ken

De com­bi­na­tie van wer­ken en le­ren heeft ve­le voor­de­len. Je treedt bij Stich­ting Land van Hor­ne in dienst en ont­vangt met­een sa­la­ris. Je kunt re­ke­nen op een goe­de be­ge­lei­ding zo­wel in de prak­tijk als the­o­rie. Van­af dag één maak je on­der­deel uit van een team. Je werkt zelf­stan­dig aan je leer­doe­len en leer­op­drach­ten en ver­blijft ge­du­ren­de de op­lei­ding op je hui­di­ge werk­plek of juist een nieu­we werk­plek om (leer)er­va­ring op te doen.

Hoe ziet mijn dag er­uit als ver­zor­gen­de C?

Als ver­zor­gen­de C geef je zorg aan men­sen die voor kor­te of lan­ge­re tijd niet voor zich­zelf kun­nen zor­gen. Dit kan bij men­sen thuis zijn of in een zorg­in­stel­ling. Jij hebt hoofd­za­ke­lijk ver­zor­gen­de en be­ge­lei­den­de ta­ken. Zo help je bij het dou­chen en aan­kle­den, het aan­rei­ken van me­di­ca­tie, steun­kou­sen aan­trek­ken of het drup­pe­len van de ogen. Je voert de­ze ta­ken uit op ba­sis van het zorgleef­plan van cli­ën­ten en past het plan in over­leg aan. Het is een af­wis­se­len­de baan, want wer­ken met men­sen maakt el­ke dag an­ders.

Hoe ziet jouw leer­tra­ject er­uit?

BBL staat voor Be­roeps Be­ge­lei­den­de Leer­weg. Een leer­tra­ject van wer­ken én le­ren. De op­lei­ding duurt in to­taal 7 maan­den. Om je voor te be­rei­den op de prak­tijk ga je ie­de­re week twee da­gen per week naar school. Je werkt de res­te­ren­de uren in een (woon)zorg­cen­trum of bij men­sen thuis. Mocht je al werk­zaam zijn bij Land van Hor­ne dan kun je tij­dens en na je op­lei­ding wer­ken op je hui­di­ge werk­plek.

Kom ik in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Je kunt de op­lei­ding Ver­zor­gen­de C vol­gen als je in het be­zit bent van het di­plo­ma 'Hel­pen­de Zorg & Wel­zijn' of een ver­ge­lijk­baar di­plo­ma.

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

Als je de op­lei­ding via ons volgt, hoef je zelf geen op­lei­dings­kos­ten en stu­die­ma­te­ri­aal te be­ta­len. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect sa­la­ris. Het bij­be­ho­ren­de leer­lin­gen­sa­la­ris en de ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO-VVT. Het sa­la­ris be­draagt con­form CAO € 1.921,61 bru­to per maand. Je kunt kie­zen om ge­mid­deld 24 of 28 uur per week te wer­ken. Di­plo­ma op zak? Dan ont­vang je bij we­der­zijd­se te­vre­den­heid di­rect een vast con­tract.

Sol­li­ci­te­ren naar de­ze op­lei­ding

Bij in­te­res­se in de BBL-op­lei­ding Ver­zor­gen­de C kun je on­li­ne sol­li­ci­te­ren via de va­ca­tu­re leer­ling ver­zor­gen­de C. Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen zul je door Land van Hor­ne wor­den uit­ge­no­digd voor het bij­wo­nen van een in­for­ma­tie­bij­een­komst. Tij­dens de bij­een­komst vindt er een speed­da­te plaats. Na de­ze twee­de se­lec­tie vol­gen de vol­gen­de stap­pen:

- bij­wo­nen van een Zor­gX­pe­rien­ce op één van on­ze lo­ca­ties
- on­li­ne As­sess­ment ma­ken
- sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek

 

Land van hor­ne biedt jaar­lijks de op­lei­ding Ver­zor­gen­de C aan. Op dit mo­ment is de start­da­tum nog niet be­kend. Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze op­lei­ding, neem dan te­le­fo­nisch con­tact op met het op­lei­dings­bu­reau via T088 987 84 63 of stuur een e-mail naar op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.

Er­kend leer­be­drijf

Stich­ting Land van Hor­ne is een er­kend leer­be­drijf. Leer­lin­gen bren­gen nieu­we ken­nis mee in on­ze or­ga­ni­sa­tie en bie­den een fris­se blik op be­staan­de si­tu­a­ties. Stich­ting Land van Hor­ne werkt sa­men met Gil­de Op­lei­din­gen (lo­ca­tie Weert).

Voor meer in­for­ma­tie bel je met het op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63 of stuur je een e-mail naar
op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl.