Een op­lei­ding vol­gen

Een goede opleiding is een goede start

Wil jij graag gaan wer­ken in de zorg? Ben je ge­mo­ti­veerd en houd je van aan­pak­ken? Dan is een op­lei­ding of een sta­ge- of op­lei­dings­plaats bij de Stich­ting Land van Hor­ne iets voor jou! De be­lang­rijk­ste leer­vor­men zijn BBL en BOL.

BBL- en BOL-leer­we­gen

Wer­ken in de zorg be­gint vaak met een goe­de op­lei­ding. Bij Stich­ting Land van Hor­ne kun je di­ver­se op­lei­din­gen vol­gen, zo­wel via de Be­roeps­be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL) als via de Be­roeps­op­lei­den­de Leer­weg (BOL).

Be­roeps­be­ge­lei­den­de leer­weg 

De BBL leidt op tot:
- op­lei­ding Hel­pen­de plus
op­lei­ding Ver­zor­gen­de-IG
- of tot Ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4.

Via BBL werk je bij een er­kend leer­be­drijf en ga je ge­mid­deld een dag in de week naar school. 

Be­roeps­op­lei­den­de leer­weg

Bij de BOL zit je de mees­te da­gen op school en volg je kor­te­re sta­ges. Er zijn sta­ges voor BOL van ni­veau 1 tot en met 5, zo­wel wel­zijn­st­ages als zorg­sta­ges.

Ook an­de­re op­lei­din­gen

Naast de bo­ven­ge­noem­de op­lei­din­gen bie­den wij re­gel­ma­tig plaats aan sta­gi­ai­res van an­de­re op­lei­din­gen of aan stu­den­ten die een af­stu­deer­scrip­tie wil­len schrij­ven. Neem hier­voor con­tact het op­lei­dings­bu­reau via op­lei­din­gen at land­van­hor­ne dot nl of 088 987 84 63.
Kijk voor on­ze door­groei­mo­ge­lijk­he­den bij on­ze ar­beids­voor­waar­den.

Het verhaal van

Judith Linssen, leerling Verzorgende-IG
Ju­dith Lins­sen
Leer­ling Ver­zor­gen­de-IG

"Ik zag een va­ca­tu­re voor leer­ling ver­zor­gen­de staan op de web­si­te en heb het he­le pro­ces goed door­lo­pen. Ik was dan ook erg blij dat ik mocht be­gin­nen!" Dat ver­telt Ju­dith Lins­sen uit Nee­rit­ter met een stra­lend ge­zicht. De toe­la­tings­pro­ce­du­re is niet 'zo maar even' ge­daan: in­fo­avond, speed­da­ten met team­lei­ders, twee uur mee­lo­pen in de prak­tijk, een test ma­ken en als laat­ste een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Maar als je mee mag doen met de BBL-op­lei­ding, krijg je ook een leer­ar­beids­over­een­komst. Je mag stu­de­ren èn je krijgt sa­la­ris. Waar vind je dat?

Lees meer...