Op­lei­ding Ver­zor­gen­de D wijk­zorg

Volg een BBL opleiding tot verzorgende D in de wijkzorg

De op­lei­ding start zo­dra er vol­doen­de aan­mel­din­gen zijn.
Meld je snel aan via de va­ca­tu­re BBL op­lei­ding Ver­zor­gen­de D

Wil je graag wer­ken in de wijk­zorg, maar be­schik je niet over een zorg­di­plo­ma? Dan is dit je kans! In 1,5 jaar kun jij je Bran­che­k­wa­li­fi­ca­tie Ver­zor­gen­de D be­ha­len.

Voor­de­len com­bi­na­tie le­ren en wer­ken

De com­bi­na­tie van wer­ken en le­ren heeft ve­le voor­de­len. Je treedt bij Land van Hor­ne in dienst en ont­vangt met­een een sa­la­ris. Je kunt re­ke­nen op een goe­de be­ge­lei­ding zo­wel in de prak­tijk als the­o­rie. Van­af dag één maak je on­der­deel uit van een team. Je werkt zelf­stan­dig aan je leer­doe­len en leer­op­drach­ten en ver­an­dert ge­du­ren­de de op­lei­ding een paar keer van werk­plek om maxi­maal (leer)er­va­ring op te doen.

Hoe ziet mijn leer­tra­ject er­uit?

Met jouw zorg­hart, jouw door­zet­tings­ver­mo­gen en leer­gie­rig­heid ga je het he­le­maal ma­ken in de wijk­zorg. Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt de ove­ri­ge con­trac­tu­ren in de prak­tijk, bij de cli­ën­ten thuis. De vol­le­di­ge op­lei­ding duurt 1,5 jaar. Tij­dens de op­lei­ding ga je in twee ver­schil­len­de wijk­teams aan de slag om er­va­ring op te doen.

Waar­om zou de op­lei­ding bij jou pas­sen?

• Je krijgt ener­gie om an­de­ren te hel­pen / on­der­steu­nen.
• Je wilt je ver­der ont­wik­ke­len.
• Je kunt op­los­sings­ge­richt den­ken.
• Je kunt zelf­stan­dig wer­ken.
• Je kunt goed luis­te­ren.
• Je hebt oog voor de­tail.
• Je hebt af­fi­ni­teit met di­ver­se in­di­vi­du­en (je komt veel ver­schil­len­de men­sen en thuis­si­tu­a­ties te­gen).
• Je hebt res­pect voor de wen­sen van an­de­ren.

Kom ik in aan­mer­king voor de­ze op­lei­ding?

Met de vol­gen­de di­plo­ma's kom je in aan­mer­king voor de op­lei­ding Ver­zor­gen­de D:
•  vm­bo (ka­der­be­roeps­ge­rich­te leer­weg, the­o­re­ti­sche leer­weg of ge­meng­de leer­weg).
•  ma­vo.
•  Over­gangs­be­wijs van 3 naar 4 ha­vo/vwo.
•  Hel­pen­de of Ver­zor­gen­de C di­plo­ma.

Ben je in het be­zit van een Hel­pen­de of Ver­zor­gen­de C di­plo­ma dan is er een mo­ge­lijk­heid om een aan­tal vrij­stel­lin­gen te krij­gen. De eind­da­tum van de­ze les­groep blijft ech­ter het­zelf­de.

Aan­trek­ke­lij­ke ar­beids­voor­waar­den

De op­lei­ding zal van start gaan zo­dra er vol­doen­de aan­mel­din­gen zijn. Je krijgt een leer-/ar­beids­over­een­komst voor de duur van de op­lei­ding. En niet on­be­lang­rijk, je ont­vangt di­rect een sa­la­ris. Je kunt dan ge­mid­deld 24 uur per week wer­ken. De Bran­che­k­wa­li­fi­ca­tie op zak? Dan wil­len wij jou be­lo­nen met een vast dienst­ver­band! De Bran­che­k­wa­li­fi­ca­tie is een kwa­li­fi­ca­tie waar­mee je en­kel in de thuis­zorg aan de slag kunt. Je kunt hier­mee dus niet in­tra­mu­raal in­ge­zet wor­den.

Le­ren met een sa­la­ris en mooie ar­beids­voor­waar­den
Je ont­vangt een sa­la­ris con­form de CAO VVT, wel­ke door Land van Hor­ne wordt op­ge­hoogd tot het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon. De hoog­te van dit mi­ni­mum­loon is af­han­ke­lijk van leef­tijd, ar­beids­duur en aan­tal ar­beids­uren.

Het sa­la­ris bij 21 jaar en ou­der :
• 1e jaars leer­ling: € 1.635,60
• 2e jaars leer­ling: € 1.635,60

Bo­ven­ge­noem­de be­dra­gen (peil­da­tum 01-07-2019) zijn bru­to per maand en ge­ba­seerd op een dienst­ver­band van 36 uur per week. Je ont­vangt daar­naast een on­re­gel­ma­tig­heids- toe­slag. Ben je jon­ger dan 21 jaar, dan ont­vang je een per­cen­ta­ge van het wet­te­lijk mi­ni­mum jeugd­loon, af­han­ke­lijk van je leef­tijd. De sa­la­ris­sen van me­de­wer­kers die al in dienst zijn en de op­lei­ding wil­len vol­gen, wor­den in­di­vi­du­eel be­ke­ken.

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor nieu­we col­le­ga's

Heb je in­te­res­se in de­ze op­lei­ding? Su­per! De eer­ste stap is sol­li­ci­te­ren via de web­si­te www.wer­ken­bij.land­van­hor­ne.nl. Zo­dra wij je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen neemt af­de­ling Re­cruit­ment con­tact met je op over de ver­volg­pro­ce­du­re. De on­der­de­len van de se­lec­tie­pro­ce­du­re zijn:
•  Als je vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen, no­di­gen wij jou uit voor een in­for­ma­tie­bij­een­komst. Tij­dens de­ze avond vin­den er speed­da­tes plaats met on­ze team­lei­ders.
•  Wan­neer je na de in­for­ma­tie­bij­een­komst ver­der gaat in de se­lec­tie­pro­ce­du­re vra­gen we je een on­li­ne vra­gen­lijst in te vul­len, die wij ge­brui­ken als lei­draad tij­dens het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek.
•  Als laat­ste volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Ze­ker voor het sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek geldt: een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk!

Se­lec­tie­pro­ce­du­re voor me­de­wer­kers van Land van Hor­ne

Werk je al bij Land van Hor­ne en heb je in­te­res­se? Sol­li­ci­teer dan ook via de web­si­te www.wer­ken­bij.land­van­hor­ne.nl en vraag je team­lei­der een (po­si­tie­ve) re­fe­ren­tie te mai­len naar: Mar­cel­la Gras­mey­er, team­lei­der Op­lei­din­gen.

Meer in­for­ma­tie

Heb je vra­gen of wil je meer in­for­ma­tie over de­ze op­lei­ding? Bel het Op­lei­dings­bu­reau via 088 987 84 63.

Het verhaal van

Skip Thijssen, wijkverpleegkundige
Skip
Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Na de Ha­vo be­gon ik aan een com­mer­ci­ë­le op­lei­ding, maar als snel wist ik dat dit niet bij mij pas­te. Een ken­nis die in de zorg werkte, ad­vi­seer­de mij ook de­ze rich­ting op te gaan. Na een ori­ëntatie deed ik de op­lei­ding Ver­pleeg­kun­di­ge en ver­vol­gens start­te ik als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge bij een ou­de­ren­zor­gor­ga­ni­sa­tie. De dub­be­le dien­sten vie­len mij te­gen. Bij een switch naar in­tra­mu­ra­le zorg mis­te ik de co­ör­di­ne­ren­de rol en zelf­stan­dig­heid. Toen kwam de va­ca­tu­re wijk­ver­pleeg­kun­di­ge bij Stich­ting Land van Hor­ne voor­bij, met vas­te da­gen en tij­den. In­mid­dels werk ik er al­weer 2 jaar. 

Lees meer...

Het verhaal van

Chantal Hendriks
Chan­tal
Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Ik werk in de wijk, dat vind ik heer­lijk. Ik ben bij de cli­ënt te gast en wil zo veel mo­ge­lijk voor ze be­te­ke­nen. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge ben ik het aan­spreek­punt van de cli­ënt en fa­mi­lie, maar ik heb ook nauw con­tact met de huis­arts, ca­sema­na­ger en an­de­re dis­ci­pli­nes.

Lees meer...